Yıl / Year: 2023    Cilt / Volume: 15     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

  REVIEW / DERLEME
1 Psychosocial Aspects of Rehabilitation in Neurodegenerative Diseases and Fields of Approach [Nörodejeneratif Hastalıklarda Rehabilitasyonun Psikososyal Yönleri ve Yaklaşım Alanları]
Pınar Kaya Ciddi
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):385-397
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
2 Examination of Social Appearance Anxiety through Psychological Theories [Sosyal Görünüş Kaygısının Psikolojik Kuramlar Açısından İncelenmesi]
  Mehtap Kızılkaya, Ahmet Salim Özkaya
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):398-406
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)
3 Effects of Chronotype and Social Jet-Lag on Neurocognitive Functioning [Kronotip ve Sosyal Jet-Lag'in Nörobilişsel İşlevler Üzerindeki Etkileri]
  Sakine Aktaş, Pınar Güzel Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):407-417   
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
4 Parent Participation in Cognitive Behavioral Therapy for Children and Adolescents: A Scoping Review [Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapide Ebeveyn Katılımı: Bir Gözden Geçirme Çalışması]
  Gözde Tekbaş, Nilüfer Koçtürk
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):418-429
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
5 An Overview of the Stigmatization of Soldiers in the Context of Mental Health from a Social Work Perspective [Askerlerin Ruh Sağlığı Bağlamında Yaşadıkları Damgalanmaya Sosyal Hizmet Perspektifinden Genel Bir Bakış]
Filiz Er, Veli Duyan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):430-440
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
6 Cultural Dimensions of Emotion Regulation [Duygu Düzenlemenin Kültürel Boyutları]
  Başak Türküler Aka
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):441-450
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
7 Implicit Theory of Intelligence: Growth Mindset [Örtük Zekâ Teorisi: Gelişime Açık Zihin İnancı]
  Mehmet Ali Padır, Mehmet Sıddık Vangölü
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):451-457
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
8 Anxiety in Children and Adolescents in the Covid-19 Pandemic: A Systematic Review [Covid-19 Salgınında Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete: Sistematik Derleme]
  Makbule Tokur Kesgin, Hümeyra Hançer Tok
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):458-467
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
9 Solastalgia and Forest Fires [Solastalji ve Orman Yangınları]
  Çiğdem Alaca
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):468-476
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
10 Why Laughing Heals? A Review on the Use of Humor in Therapy [Gülmek Neden İyileştirir? Terapide Mizah Kullanımı Üzerine Bir Derleme]
  Selda Kanbur, Şule Baştemur
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):477-487
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
11 Imagery: A Review [İmgeleme: Bir Gözden Geçirme]
  Güneş Öztürk
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):488-497
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
12 Postpartum Paternal Depression: Its Impact on Family and Child Development [Doğum Sonrası Babalık Depresyonu: Aile ve Çocuk Gelişimine Etkisi]
Özge Demirci, Emine İnan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):498-507
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
13 Reflections of Emotions on Daily Life: Functionality of Positive Emotions [Duyguların Günlük Yaşama Yansımaları: Pozitif Duyguların İşlevselliği]
  Aslı Kartol
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):508-517
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
14 Use of Mobile Applications in Smoking, Alcohol and Substance Use Disorders [Mobil Uygulamaların Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Kullanımı]
Halil İbrahim Bilkay, Nermin Gürhan, Burak Şirin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):518-533
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
15 Treatment Issues While Addressing Child Sexual Abuse: A Review [Çocuk Cinsel İstismarını Ele Alırken Karşılaşılan Tedavi Konuları: Bir Derleme]
Hatice Odacı, Tuğba Türkkan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(3):534-547
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]