Yıl / Year: 2021    Cilt / Volume: 13     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Psikotik Bozukluklara Psikodinamik Bakış ve Sanatın Psikotik Hastalarla Psikoterapideki İşlevi [Psychodynamic Perspective on Psychotic Disorders and the Function of Art in Psychotherapy with Psychotic Patients]
  Aslı Sarandöl
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):640-653
[PDF]  [PDF (English)]
2 Ruh Sağlığı Bozukluklarının İyileştirilmesinde Kendilik Psikolojisi Yaklaşımının Etkililiğinin Sistematik Olarak İncelenmesi [Systematic Investigation of the Effectiveness of Self Psychology Approach in Treatment of Mental Health Disorders]
  Ayşe Gök
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):654-667
[PDF]  [PDF (English)
3 Pozitif Psikolojide Güncel Bir Kavram: Merhamet Doyumu [A Current Concept in Positive Psychology: Compassion Satisfaction]
  Eşref Nas
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):668-684
[PDF]  [PDF (English)]
4 Psikoterapide Amaç ve Yöntem Olarak Gerçeklik ve Rasyonellik [Reality and Rationality as Aim and Method in Psychotherapy]
  Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):685-692
  [PDF]  [PDF (English)]
5 Kanser Sürecinde Üstbilişler, Psikolojik Sağlamlık ve Nüks Korkusu [Metacognitions, Psychological Resilience and Fear of Recurrence in Cancer Process]
Mehtap Ağaç, Yeter Sinem Üzar Özçetin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):693-706
[PDF]  [PDF (English)]
6 Beden İmgesi ve İlişkili Psikolojik Kavramlar Üzerine Sistematik Bir Derleme: Etnik Köken Önemli midir? [A Systematic Review of Body Image and Related Psychological Concepts: Does Ethnicity Matter?]
  Kardelen Çakıcı, Zühra Mercan, Merve Denizci Nazlıgül
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):707-725
  [PDF]  [PDF (English)]
   
7 Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Kullanılan Davranışçı Müdahale Teknikleri: Sistematik Derleme [Behavioral Intervention Techniques Used in the Treatment of Obsessive Compulsive Disorder: Systematic Review]
  Ali Yasin Kafes
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):726-738
[PDF]  [PDF (English)]
8 COVID-19 Salgını ve Çocuk Psikolojisi [COVID-19 Pandemic and Child Psychology]
  Cemaliye Direktör
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):739-750
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 Cinsel Saldırı Olgularında Psikolojik İlk Yardım [Psychological First Aid in Sexual Assault Cases]
  Sinan Tetik, Ayşe Mutlu, Eylem Ünlübilgin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):751-762
[PDF]  [PDF (English)]
10 Karanlık Üçlü’nün İnsan Cinselliği Üzerine Etkileri [Effects of Dark Triad upon Human Sexuality]
  Ece E. Müezzin, Zihniye Okray
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):763-778
[PDF]  [PDF (English)]
   
11 Koronavirüs Pandemisinin Kadının Yaşamına ve Sağlığına Yansımaları [Reflections of Coronavirus Pandemic on Women’s Life and Health]
  Rukiye Demir, Ayten Taşpınar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):779-789
[PDF]  [PDF (English)]
   
12 Somatik Belirti Bozukluğu: Tarihsel Süreç ve Biyopsikososyal Yaklaşım [Somatic Symptom Disorder: Historical Process and Biopsychosocial Approach]
  Şahabettin Çetin, Gülfizar Sözeri Varma
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):790-804
[PDF]  [PDF (English)]
   
13 Prenatal Bağlanmayı Destekleyici Bakım Uygulamaları [Care Practices Supporting Prenatal Attachment]
  Gamze Teskereci, Aysun Ünal, Nazlı Özbek, Bedia Koçak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):805-819
[PDF]  [PDF (English)]
   
14 Çocukluk Döneminde Hayali Arkadaşlıklar ve Hayali Arkadaşların Çocuğun Gelişimindeki Yeri [Imaginary Companionships in Childhood and Their Impacts on Child Development]
  Zübeyde Akpakır
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):820-830
[PDF]  [PDF (English)]
   
15 Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımı Çerçevesinde COVID-19 Salgını ve Depresyon [COVID-19 Outbreak and Depression in the Framework of Emotional Focused Therapy Approach ]
Ayşe Gök
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):831-839
[PDF]  [PDF (English)]
   
  Danışmanlara Teşekkür [Thanks to the Reviewers]
   
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):840-842
[PDF]  [PDF (English)]
  Yazar Dizini [Author Index]
 
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):843-844
[PDF]  [PDF (English)]
   
  Konu Dizini [Subject Index]
 
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(4):845-846
[PDF]  [PDF (English)]