Yıl / Year: 2022    Cilt / Volume: 14     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Boşanma ve Boşanma Sonrası Uyum: Tanımlar, Modeller ve Uyumun Değerlendirilmesi [Divorce and Post-Divorce Adjustment: Definitions, Models and Assessment of Adjustment]
  Başak Öksüzler Cabılar, Adviye Esin Yılmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(1):1-11
[PDF]  [PDF (English)]
2 Hayvan Destekli Uygulamaların Tutuklu Bireyler Üzerine Etkisi: Sistematik Bir Gözden Geçirme [Effect of Animal Assisted Interventions on Inmates: A Systematic Review]
  Zehra Su Topbaş, Nuray Şimşek
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(1):12-20
[PDF]  [PDF (English)
3 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Elektrokonvulsif Tedavi [Electroconvulsive Therapy in Child and Adolescent Psychiatry]
  Duygu Özer, Gül Dikeç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(1):21-28
[PDF]  [PDF (English)]
4 21. Yüzyılda Çocukları ve Gençleri Bekleyen Siber Riskler [Cyber Risks Awaiting Children and Young People in the 21st Century]
  Seda Donat Bacıoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(1):29-37
  [PDF]  [PDF (English)]
5 Covid-19’un Öğrencilerin Stres, Anksiyete, Depresyon, Korku Düzeylerine Etkisi: Sistematik Derleme [Effect of Covid-19 on Students' Stress, Anxiety, Depression, Fear Levels: Systematic Review]
Müşerref Didin, Betül Yavuz, Havva Gezgin Yazıcı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(1):38-45
[PDF]  [PDF (English)]
6 Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu: Bir Gözden Geçirme [Adult Separation Anxiety Disorder: A Review]
  Zeynep Namlı, Aynur Özbay, Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(1):46-56
  [PDF]  [PDF (English)]
   
7 Cinsel Suçlara Yönelen Çocuk Failler: Cinsel Suçların Dinamikleri [Juvenile Sexual Offenders: Dynamics of The Sexual Offenses]
  Sunay Fırat, Mehmet Aykut Erk
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(1):57-64
[PDF]  [PDF (English)]
8 Anoreksiya Nervosalı Hastalarda İntestinal Mikrobiyotanın Rolü [Role of Intestinal Microbiota in Patients with Anorexia Nervosa]
  Negin Almasi, Arzu Kabasakal Çetin, Zeynep Göktaş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(1):65-73
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO): Güncel Bir Derleme [Fear of Missing Out (FoMO): A Current Review]
  Fuat Tanhan, Halil İbrahim Özok, Volkan Tayiz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(1):74-85
[PDF]  [PDF (English)]
10 Duygudurum ve Anksiyete Bozukluklarında Psikonöroimmünolojik Süreçler ve Psikoterapi ile İlişkisi [Psychoneuroimmunological Processes in Mood and Anxiety Disorders and Their Relation with Psychotherapy]
  Ceyhun Yılmaz, Gözde İkizer
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(1):86-97
[PDF]  [PDF (English)]
11 Huntington Hastalığı’nın Nöropsikiyatrik Yönü [Neuropsychiatric Aspects of Huntington’s Disease]
  Özlem Devrim Balaban, E. Cem Atbaşoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(1):98-112
[PDF]  [PDF (English)]
   
12 Psikiyatride Fonksiyonel Konfüzyon [Functional Confusion in Psychiatry]
  Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(1):113-118
[PDF]  [PDF (English)]
   
13 Bilişsel Esneklik ve Psikolojik Esneklik Kavramlarının Karşılaştırılması [Comparison of Concepts of Cognitive Flexibility and Psychological Flexibility]
  Şebnem Aslan, Fulya Türk
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(1):119-130
[PDF]  [PDF (English)]