Yıl / Year: 2019    Cilt / Volume: 11     Sayı / Number: Ek 1 / Supplement 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki Beceri Eğitimlerinin Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Bilişsel Fonksiyonlara Katkısı [Contribution of Skills Training in a Community Mental Health Center to Daily Living Activities and Cognitive Functions]
  Gülçin Elboğa, Şengül Kocamer Şahin, Abdurrahman Altındağ
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):1-8
[PDF]  [PDF (English)]
2 Kriminal Düşünce Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması [Turkish Adaptation of Criminal Thinking Scales: Validity and Reliability Study]
  Ulviye Duyguner, Zeynep Belma Gölge
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):9-23
[PDF]  [PDF (English)
3 İnfertil Kadınlarda Umut ve Umutsuzluk: Fenomenolojik Bir Çalışma [Hope and Hopelessness in Infertile Women: A Phenomenological Study]
  Sezer Er Güneri, Oya Kavlak, Ege Nazan Tavmergen Göker
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):24-36
[PDF]  [PDF (English)]
4 Ergenlerde Premenstrüel Sendrom ile Ruh Sağlığı Değişkenleri Arasındaki İlişki [The Relationship Between Premenstrual Syndrome and Mental Health Variables in Adolescents]
  Gülgün Uzunoğlu, Zekeriya Deniz Aktan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):37-50
  [PDF]  [PDF (English)]
   
5 Psöriazis Hastalarında Aleksitimi Düzeyleri ve Yüzden Duygu İfadesi Tanıma Becerileri [Alexithymia Levels and Facial Emotion Recognition Skills in Psoriasis Patients]
Onur Yılmaz, Didem Dizman, Tezer Kılıçarslan, Özgür Bölükbaşı, Nahide Onsun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):51-63
  [PDF]  [PDF (English)]
6 Otomatik Düşüncelere Makine Öğrenme Yöntemlerinin Uygulanması ile Aleksitimi Düzeyinin Tahmini [Prediction of the Level of Alexithymia through Machine Learning Methods Applied to Automatic Thoughts]
  Mustafa Kemal Yöntem, Kemal Adem
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):64-78
  [PDF]  [PDF (English)]
   
7 Sağlıklı Yetişkinlerde Sinirsel Geribildirim Eğitiminin Dikkat Değişkenleri Üzerindeki Etkisi [The Effect of Neurofeedback Training on Variables of Attention in Healthy Adults]
  Hande Kaynak, Burak Erdeniz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):79-90
[PDF]  [PDF (English)]
8 Psöriazis Tanılı Hastalarda Sanatla Terapi [Art Therapy in Patients with Psoriasis]
  Aslı Sarandöl, Birgül Aydın, Hayriye Sarıcaoğlu, Arife Öz, Emel Bülbül Başkan, Selçuk Kırlı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):91-100
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 Öğretmen Görüşlerine Göre Öğrencilerdeki Teknoloji Bağımlılığı [Technology Addiction among Students According to Teacher Views]
  Engin Karadağ, Burcu Kılıç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):101-117
[PDF]  [PDF (English)]
10 Gelişimsel Hedefler ve İyilik Halinin Beliren Yetişkinlerde İncelenmesi [An Investigation of Developmental Goals and Well-Being in Emerging Adulthood]
  Deniz Kurt, Zehra Uçanok
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):118-135
[PDF]  [PDF (English)]
   
11 Antipsikotik İlaç Kullanımının Elektrokardiyografi Parametreleri ile İlişkisi [The Relationship Between Antipsychotic Drug Use and Electrocardiography Parameters]
  Mehmet Emin Demirkol, Lut Tamam, Soner Çakmak, Caner Yeşiloğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):136-146
[PDF]  [PDF (English)]
12 Onkoloji Hemşirelerinin Psikolojik Sağlamlık, Tükenmişlik ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri [Resilience, Burnout and Psychological Well-Being Levels of Oncology Nurses]
  Yeter Sinem Üzar Özçetin, Gizem Sarıoğlu, Sümeyye İlayda Dursun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):147-164
[PDF]  [PDF (English)
13 Tip-II Diyabetli Hastalarda Travma Sonrası Büyüme Üzerinde Baş Etme Stilleri ve Kaçınma Arasındaki İlişki [The Relationship Between Coping Styles and Avoidance on Posttraumatic Growth in Type II Diabetes Patients]
  Mithat Durak, Emre Şenol Durak
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):165-175
[PDF]  [PDF (English)]
14 Temel Duygusal Yüz İfadelerinin Zaman Algısı Üzerindeki Etkisi [Effect of Basic Emotional Facial Expressions on Time Perception]
  Şengül Erdoğan, Zeynel Baran
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):176-191
  [PDF]  [PDF (English)]
   
15 Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği [Turkish Adaptation, Validity and Reliability of Compassion Fatigue Short Scale]
Sevgi Dinç, Mine Ekinci
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):192-202
  [PDF]  [PDF (English)]
16 Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travması ve Yeme Tutumları İlişkisi [Relationship between Childhood Traumas and Eating Attitudes in College Students]
  Pervin Tunç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):203-219
  [PDF]  [PDF (English)]
   
17 Bağlanma, Duygu Düzenleme Süreçleri ve Cinsel İşlev Bozukluğu Arasındaki İlişki: Bir Model Önerisi [Relationship between Attachment, Emotion Regulation Process and Sexual Dysfunction Level: A Model Proposal]
  Fatma Mahperi Uluyol
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):220-233
[PDF]  [PDF (English)]
18 Farklı Göreli Yoksunluk Seviyelerinde Başa Çıkma Stratejileri ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişki [Relationship between Coping Strategies and Subjective Well-Being at Different Levels of Relative Deprivation]
  Fatih Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):234-245
[PDF]  [PDF (English)]
   
19 Psikodrama Teknikleri ile Bütünleştirilmiş Etkileşim Grubu Uygulamasının Karşılıklı Bağımlılık Üzerindeki Etkisi [Effect of Encounter Group Application Integrated with Psychodrama Techniques on Codependency]
  Yağmur Ulusoy, S. Sonay Güçray
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):246-260
[PDF]  [PDF (English)]
20 Trans Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Turkish Validity and Reliability Study of the Attitudes Toward Transgendered Individuals Scale]
  Zeynep Belma Gölge, Seda Akdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):261-275
[PDF]  [PDF (English)]
   
21 Pediatrik Astımda Anksiyete, Depresyon, Somatizasyon ve Yaşam Kalitesi ile Serum IgE Düzeyi İlişkisi [Relationship Between Serum IgE Level and Anxiety, Depression, Somatization and Quality of Life in Pediatric Asthma]
  Z. Deniz Aktan, H.Özlem Sertel Berk, Fırat Erdogan, Sedat Öktem
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(Suppl 1):276-292
[PDF]  [PDF (English)]