Yıl / Year: 2023    Cilt / Volume: 15     Sayı / Number: Ek 1 / Supplement 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

  ARAŞTIRMA / RESEARCH
1 Determination of First Object Relations and Emotion Regulation Difficulties in Borderline Personality Disorder with Objective and Projective Methods [Borderline Kişilik Bozukluğunda İlk Nesne İlişkileri ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Objektif ve Projektif Yöntemlerle Belirlenmesi]
  Haydeh Faraji, Nevzat Uçtum Muhtar, Ahmet Ertan Tezcan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):1-13
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
2 Are the Patients with Schizophrenia Who Have Case Managers in Community Mental Health Centers Happier? [Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Vaka Yöneticiliği Yapılan Şizofreni Hastaları Daha Mutlu mu?]
  Elif Özcan Tozoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):14-22
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)
3 Comparison of Attachment Styles, Family Functioning and Locus of Control in Individuals with and without Alcohol Use Disorder [Alkol Kullanım Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerde Bağlanma Stilleri, Aile İşlevselliği ve Kontrol Odağının Karşılaştırılması]
  Semiha Mender, Hande Çelikay Söyler, Buse Fatma Civek
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):24-33
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
4 Mediator Roles of Perfectionism and Self-Critical Rumination in the Relationship Between Perceived Maternal Rejection and Orthorexia: A Model Testing in a Female Sample [Algılanan Anne Reddi İle Ortoreksiya Arasındaki İlişkide Mükemmelliyetçiliğin ve Öz-Eleştirel Ruminasyonun Aracı Rolü: Kadın Örnekleminde Bir Model Testi]
  Burcu Korkmaz Yayın, Ceren Ceylan Ergun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):34-45
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
5 Hyperhomocysteinemia in Treatment with Atypical Antipsychotics is Independent of Metabolic Syndrome [Atipik Antipsikotiklerle Tedavi Sürecinde Görülen Hiperhomosisteinemi Metabolik Sendromdan Bağımsızdır]
Emre Sarandöl, Meral Demirci Akgün, Aslı Sarandöl, Esma Sürmen Gür
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):46-52
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
6 Attitudes of Individuals with Alcohol and Substance Addiction Towards Violence Against Women [Alkol ve Madde Bağımlısı Olan Bireylerin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları]
  Hümeyra Hançer Tok, Makbule Tokur Kesgin, Ayşegül Koç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):53-60
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
7 Effect of Expression-Based Group Counseling Through Art Activities on Adolescents' Self-Efficacy [Sanat Etkinliklerine Dayalı Dışavurum Temelli Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Öz-Yeterliklerine Etkisi]
  Merve Çalık, Türkan Doğan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):61-73
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
8 Development of Marital Conflict Areas Index and the Conflict Styles Inventory: Reliability and Validity Studies [Evlilik Çatışma Alanları İndeksi ve Çatışma Çözme Stilleri Envanteri’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları]
  Nurten Karacan Özdemir, Cemre Erten Tatlı, Yaşar Özbay, Ufuk Akbaş, Zeynep Hatipoğlu-Sümer, Nazlı Büşra Akçabozan Kayabol, Pınar Çağ, Gökçen Aydın, Esra Eker Durmuş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):74-86
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
9 Yoga and Psychological Well-Being: Sequential Mediating Role of Happiness and Mindfulness [Yoga ve Psikolojik İyi Oluş: Mutluluk ve Bilinçli Farkındalığın Sıralı Aracı Rolü]
  Elvan Kiremitçi Canıöz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):87-94
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
10 Chronic Pain Experience According to the Transactional Stress and Coping Model: Associations between Different Pain Measures and Health Outcomes [Transaksiyonel Stres ve Başetme Modeline Göre Kronik Ağrı Yaşantısı: Farklı Ağrı Ölçümleri ve Sağlık Sonuçları Arasındaki İlişkiler]
  Ayla Hocaoğlu Uzunkaya, H. Özlem Sertel Berk
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):95-109
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
11 Exploring the Relationship Between Metacognition, Emotional Regulation and Perceived Stress Among College Students [Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stres, Üstbiliş ve Duygusal Düzenlemeler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi]
  Zekeriya Temircan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):110-118
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
12 Relationship of Number of Depression Episodes with Depression Severity, Treatment Adherence, Stress, Personality, Executive Functions and Decision-Making [Depresyon Atak Sayısının Depresyon Şiddeti, Tedavi Uyumu, Stres, Kişilik, Yürütücü İşlevler ve Karar Verme ile İlişkisi]
  Tuğba Çebioğlu, Hatice Kafadar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):119-132
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)
13 Relationship between Alexithymia and Coping Attitudes in Generalized Anxiety Disorder [Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Aleksitiminin Başa Çıkma Tutumları İle İlişkisi]
  Hayriye Baykan, Merve Şahin Can
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):133-138
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
14 Comparison of Child Sexual Abuse Knowledge and Attitude Levels of Parents of Special Needs Children with Normally Developing Children [Özel Gereksinimli ve Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Ebeveynlerde Çocuk Cinsel İstismarı Bilgi ve Tutum Düzeylerinin Karşılaştırılması]
  Havva Kaçan, Funda Gümüş, Eren Yıldız
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):139-148
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
15 Victim Sensitivity in Romantic Relationship Scale (VSRRS): A Scale Development Study [Romantik İlişkilerde Mağdur Duyarlılığı Ölçeği (RİMDÖ): Bir Ölçek Geliştirme Çalışması]
Sena Doğruyol
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):149-160
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
16 Effectiveness of Gestalt-Oriented Positive Parenting Support Program [Gestalt Odaklı Pozitif Ebeveynlik Destekleme Programının Etkililiği]
  Hasan Atak, Sahra Rayana
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):161-176
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
17 Development of the Animal Empathy Scale Short Form [Hayvanlara Yönelik Empati Ölçeği Kısa Formunun Geliştirilmesi]
  Nur Okutan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):177-191
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
18 Epidemiologic Assessment of Mortality among Inpatients in a Psychiatric Hospital [Bir Psikiyatri Hastanesinde Yatan Hastalardaki Ölümlerin Epidemiyolojik Değerlendirilmesi]
  Cengiz Cengisiz, Lut Tamam, Ezgi Paşaoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):192-202
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
19 Mental Health Literacy Levels and General Health Perceptions of Faculty of Health Sciences Students [Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Düzeyleri ve Genel Sağlık Algıları]
  Meryem Turgut, Münevver Eryalçın, Gamze Kutlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):203-212
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
20 Childhood Psychological Resilience Factors in Young Adults with Adverse Childhood Experiences: A Qualitative Preliminary Study [Olumsuz Çocukluk Yaşantıları Olan Genç Yetişkinlerde Çocukluk Dönemi Psikolojik Sağlamlılık Faktörleri: Nitel Bir Ön Çalışma]
  Öznur Bayar, Türkan Doğan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):213-224
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
21 Relationship of Risky Internet Use with Parental Depression and Anxiety in a Sample of Turkish Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder [Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Türk Ergen Örnekleminde Riskli İnternet Kullanımının Ebeveyn Depresyonu ve Anksiyetesi ile İlişkisi]
  Songül Derin, Muhammed Ersin, Saliha Büşra Selman
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):225-235
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
22 Impact of Violence Exposure on Resilience, Emotional Regulation, and Life Satisfaction in Women [Kadınlarda Şiddete Maruz Kalmanın Psikolojik Dayanıklılık, Bilişsel Duygu Düzenleme ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi]
  Nuray Kolbaşı, Hande Çelikay Söyler, Derya Gök
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):236-251
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
 
23 Trauma Informed Care Scale: Turkish Validity and Reliability Study [Travma Bilgili Bakım Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması]
  Hasan H. Tekin, Yusuf Bayar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):252-260
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
24 Development and Validation of the Physical Distancing Behavior Scale: A Study Based on the Integrated Behavior Model [Bütünleşik Davranış Model Perspektifinde Fiziksel Mesafelenme Davranışı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması]
  Buket Ünver, Esin Temeloğlu Şen, Nuray Öner Gücin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):261-273
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
25 Interpretative Phenomenological Analysis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adolescents [Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Açıklayıcı Fenomenolojik Analizi]
  Arif Erdem Köroğlu, Zekeriya Deniz Aktan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):274-282
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
26 How to Regulate Anger? Using Expression, Problem Solving, and Distraction Strategies [Öfkeyi Nasıl Düzenleriz? İfade Etme, Problem Çözme ve Dikkat Dağıtma Stratejilerinin Kullanımı]
  İrem Şahin, Burçin Akın Sarı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):283-297
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
27 Effects of Relationship-Centered Obsessive Compulsive Symptoms and Difficulty in Emotion Regulation on Psychological Well-Being in Young Adults [Genç Yetişkinlerde İlişki Merkezli Obsesif Kompulsif Semptomlar ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkileri]
  Melis Mısırlı, Gamze Karadayı Kaynak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):298-306
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
28 Quarterlife Crisis: An Analysis Through the Movie Frances Ha [Çeyrek Yaşam Krizi: Frances Ha Filmi Üzerinden Bir İnceleme]
  Ümit Morsünbül
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):307-312
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
29 Effect of Gender on the Relationship Between Ruminative Thinking and Depressive Symptoms [Ruminatif Düşünme ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkide Cinsiyetin Etkisi]
  Yasemin Hoşgören Alıcı, Jamal Hasanlı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):313-320
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
30 Personality Organization in Anxiety Disorders: Comparison of Generalized Anxiety Disorder and Panic Disorder [Anksiyete Bozukluklarında Kişilik Örgütlenmesi: Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluğu Karşılaştırılması]
  Arda Kazım Demirkan, Gizem Gerdan, Medine Yazıcı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):321-331
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
31 Mediating Roles of Problem-Focused and Emotion-Focused Coping Styles Between Adverse Life Events and Aggression [Olumsuz Yaşam Olayları ve Saldırganlık Arasında Problem-Odaklı ve Duygu-Odaklı Başa Çıkma Tarzlarının Aracı Rolleri]
  Merve Koçak Çapkın, Merve Vatansever
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):332-345
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
32 Orthorexia Nervosa as a Disorder of Less Intuition and Emotion Dysregulation [Sezgi Azlığı ve Duygu Düzenleme Bozukluğu Olarak Ortoreksiya Nervoza]
  Süleyman Agah Demirgül, Adrien Rigó
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):346-354
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
33 Post-Recovery Sexual Function of Women with COVID-19 and Associated Factors [COVID-19'lu Kadınların İyileşme Sonrası Cinsel İşlevleri ve İlişkili Faktörler]
  Özlem Kaplan, Saime Mucuk, Ali Kaplan, Merve Gül Şahin, Ali Çetinkaya
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):355-364
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
34 Mediating Role of Positive and Negative Experiences in the Relationship Between Self-Competence and Regret among Adults [Yetişkinlerde Öz-Yeterlilik ile Pişmanlık İlişkisinde Olumlu ve Olumsuz Deneyimlerin Aracı Rolü]
  Yahya Aktu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):365-372
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
35 Relationship Between Loneliness, Inadequacy, Social Anxiety and Online Social Support with Social Media Addiction [Yalnızlık, Yetersizlik, Sosyal Kaygı ve Sanal Sosyal Desteğin Sosyal Medya Bağımlılığıyla İlişkisi]
  Emine Sevinç Tok, Merve Arslan Aldemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):373-382
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
36 Secondary Traumatization in Mental Health Workers [Ruh Sağlığı Çalışanlarında İkincil Travmatizasyon]
  Bahar Yücel, Bahar Akoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):383-393
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
37 Relationship Between Relative Deprivation and Well-Being of Women: Role of Gender System Justification [Kadınların Göreli Yoksunlukları ve İyi Oluşları Arasındaki İlişkide Cinsiyet Sistemini Meşrulaştırmanın Rolü]
  Aras Türkeli, İlknur Tayınmak, Sena Doğruyol
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):394-405
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
38 Being A Child Born After Loss: A Qualitative Research [Kayıptan Sonra Doğan Çocuk Olmak: Nitel Bir Araştırma]
  Fazilet Neslişah Boro, Ersin Uygun, Gül Dikeç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):406-419
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
39 Anxiety, Depression, Somatization and Psychological Resilience in Patients with Antisocial Personality Disorder [Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tanılı Hastalarda Anksiyete, Depresyon, Somatizasyon ve Psikolojik Dayanıklılık]
  Sevler Yıldız, Burcu Sırlıer Emir, Osman Kurt, Aslı Kazğan Kılıçaslan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):420-428
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
40 Relationship Between Mental Health Literacy Level and Treatment Motivation in Alcohol and Drug Addicts [Alkol ve Madde Bağımlılarında Ruh Sağlığı Okuryazarlık Düzeyi ile Tedavi Motivasyonu Arasındaki İlişki]
  Ayşegül Koç, Hümeyra Hançer Tok, Nihal Taştekin, Hülya Ensari
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):429-438
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
41 Role of Self-Monitoring and Social Appearance Anxiety in the Relationship Between Photo Editing and Social Withdrawal [Fotoğraf Düzenleme ile Sosyal Geri Çekilme Arasındaki İlişkide Öz-İzleme ve Sosyal Görünüş Anksiyetesinin Rolü]
  Dilara Engin, M.Fatih Bükün, Rojbin Kundo, Devrim Tekin, Mervenur Çetin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):439-451
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
42 Why Do Individuals Watch Pornographic Content? Influential Factors and Key Motivations for Watching Pornographic Content [Bireyler Neden Pornografik İçerik İzler? Pornografik İçerik İzlemenin Etkili Faktörleri ve Temel Motivasyonları]
  Harun İsmail İncekara, Servet Bayram, Enver Ulaş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):452-463
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
43 Role of Language Criteria in the Sustainability of Scientific Journals: Analysis of Psychiatry Journals in Türkiye [Bilimsel Dergilerin Sürdürülebilirliğinde Dil Kriterlerinin Rolü: Türkiye'deki Psikiyatri Dergilerinin Analizi]
  Tuğçe Pekcoşkun, Kadri Kıran, Cem Uzun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):464-470
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
44 Little by Little, Often Eating: Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study of the Grazing Questionnaire [Az Az Sık Sık Yeme: Otlanma Tarzı Yeme Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması]
  Gözde Akkaya, Tuğba Yılmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):471-485
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
45 Relationship between Working Memory, Retrospective Memory and Strategic Monitoring with Prospective Memory Performance [Çalışma Belleği, Geriye Dönük Bellek ve Stratejik İzlemenin İleriye Dönük Bellek Performansı İle İlişkisi]
  Gün Pakyürek, Banu Cangöz Tavat
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(Suppl 1):486-495
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]