Yıl / Year: 2021    Cilt / Volume: 13     Sayı / Number: Ek 1 / Supplement 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Erişkin Dönemde Belirsizliğe Tahammülsüzlük Üzerinde Otomatik Düşünceler ve Stresle Başa Çıkma Mekanizmalarının Etkisi [Effects of Automatic Thoughts and Coping With Stress Mechanisms on Intolerance to Uncertainty in Adult Period]
  İzzet Parmaksız
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):1-11
[PDF]  [PDF (English)]
2 Koronavirüs Pandemisinde Annenin Ruhsal Süreçlerinin Çocuklarda Görülen Belirtilere Yansımaları [Reflections of the Mother's Mental Processes on the Symptoms Observed in Children During Coronavirus Pandemic]
  Neslihan Zabcı, Gülçin Karadeniz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):12-26
[PDF]  [PDF (English)
3 Uyumsuz Hayal Kurma Kavramının Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi [Examining the Concept of Maladaptive Daydreaming Using Film Analysis Method]
  Faruk Caner Yam
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):27-39
[PDF]  [PDF (English)]
4 Covid-19 Pandemisinde, Travmatik Stres Belirtileri ve Ontolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Anksiyetenin Aracı Rolü [Mediating Role of Anxiety in the Relationship Between Traumatic Stress Symptoms and Ontological Well-being in the Covid-19 Pandemic]
  Pervin Tunç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):40-58
  [PDF]  [PDF (English)]
   
5 COVID-19 Pandemisinde Algılanan Psikolojik Huzursuzluk ve Anlam Bulma: Sosyal Bağlar ve Medya Kullanımı [Psychological Distress and Finding Meaning in the COVID-19 Pandemic: Social Connectedness and Media Use]
Fatih Özdemir, Gizem Çeviker
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):59-72
  [PDF]  [PDF (English)]
6 Kimyasal Duyu Keyif Ölçeği: Türkçe Versiyonunun Geçerliliği ve Güvenirliği [Chemosensory Pleasure Scale: Validity and Reliability of Turkish Version]
  Özge Akgül, Betül Önder Uzgan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):73-83
  [PDF]  [PDF (English)]
   
7 Korumacı ve Düşmanca Cinsiyetçiliğin Kadınların Sözel ve Sayısal Performansı Üzerindeki Etkileri [Effects of Benevolent and Hostile Sexism on Women's Verbal and Quantitative Performance]
  Deniz Eniç, Leman Pınar Tosun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):84-109
[PDF]  [PDF (English)]
8 Lise Öğrencisi Ergenlerde Travma Sonrası Stres Belirtileri ve İlişkili Faktörler [Post-Traumatic Stress Symptoms and Related Factors in High School Student Adolescents]
  Ömer Faruk Baştuğ, Hülya Arslantaş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):110-121
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 Üniversite Öğrencilerinde Aleksitimi ve Uyku Kalitesi İlişkisi [Relationship between Alexithymia and Sleep Quality in University Students]
  Alişan Burak Yaşar, İbrahim Gündoğmuş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):122-133
[PDF]  [PDF (English)]
10 Anlatısal Anlam Oluşturma ve Psikolojik Durum İlişkisi [Association between Narrative Meaning Making and Psychological State]
  Filiz Sayar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):134-151
[PDF]  [PDF (English)]
   
11 12-18 Yaş Aile Eğitimi Programının Aile İşlevlerine Etkisi [Effect of 12-18 Age Family Training Program on Family Functions]
  Sema Şimşek, Hasan Atak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):152-171
[PDF]  [PDF (English)]
12 Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Dönemi Cinsel İstismar Mitlerinin Yordayıcıları Olarak Empati ve Cinsiyetçilik [Empathy and Sexism as Predictors of Childhood Sexual Abuse Myths in University Students]
  Nilüfer Koçtürk, Seval Kızıldağ Şahin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):172-186
[PDF]  [PDF (English)
13 Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Psikiyatrik Açıdan İncelenmesi ve Yönetmelik Değişikliği İle Ortaya Çıkan Farklılıkların Araştırılması [Psychiatric Examination of Health Board Reports of Disability and Investigation of Differences Related to Regulation Amendment]
  Pınar Kızılay Çankaya, Burcu Bakar Kahraman
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):187-199
[PDF]  [PDF (English)]
14 Koronavirüs Kaygısının Beklenmeyen Yönleri: Kanser Hastalarının COVID-19 Kaygılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi [Unexpected Features of Coronavirus Anxiety: Examination of Factors Predicting COVID-19 Pandemic-Related Anxiety among Cancer Patients]
  Özlem Kahraman Erkuş, Selen Arslan Çolak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):200-215
  [PDF]  [PDF (English)]
   
15 Adli Psikiyatri Servisinde Tedavi Gören Hastalarda Çocukluk Çağı Travması ve Dissosiyatif Belirtiler [Childhood Trauma and Dissociative Symptoms in Patients Treated in the Forensic Psychiatry Service]
Sevler Yıldız, Aslı Kazğan, Osman Kurt, Burcu Sırlıer Emir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):216-226
  [PDF]  [PDF (English)]
16 Beliren Yetişkinlikte İlişki İstikrarı: Anneye Bağlanma ve Bilişsel Tamamlanma İhtiyacının Yordayıcılığı [Relationship Stability in Emerging Adulthood: The Predictions of Maternal Bonding and Need for Cognitive Closure]
  Ahmet Kayabaş, Hasan Atak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):227-244
  [PDF]  [PDF (English)]
   
17 Pandemi Sürecinde Annelerin Koronavirüs Hastalığı Korkusu ve Anne-Çocuk İletişimi [Mother-Child Communication and Mothers' Fear of Coronavirus Disease During the Pandemic]
  Şerife Hülya Kurt
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):245-256
[PDF]  [PDF (English)]
18 Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi [Determination of Social Anxiety Levels of Distance Education University Students]
  Reyhan Eskiyurt, Erdinç Alaca
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):257-269
[PDF]  [PDF (English)]
   
19 Adölesanlarda Teknolojik Oyun Bağımlılığı İle Karakter Gelişimi Arasındaki İlişki [Relationship Between Technological Game Addiction and Character Development in Adolescents]
  Yaren Çakır, Nazan Turan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):270-280
[PDF]  [PDF (English)]
20 Perth Duygusal Tepkisellik Ölçeği - Kısa Formunun Türk Toplum Örneklemindeki Psikometrik Özellikleri [Psychometric Properties of Perth Emotional Reactivity Scale - Short Form in Turkish Community Sample]
  Gülşah Balaban, Yusuf Bilge
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):281-297
[PDF]  [PDF (English)]
   
21 Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Bireylerde Psikoeğitimin Öfke Davranışlarına Etkisi [Effect of Psychoeducation on Anger Behaviors in Individuals with Antisocial Personality Disorder]
  Havva Gezgin Yazıcı, Makbule Batmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):298-310
[PDF]  [PDF (English)]
   
22 Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım: Sağlıklı - Kalıcı Kilo Verme ve Psikolojik Belirtiler Üzerine Etkileri [Multidisciplinary Approach to Obesity: Effects on Healthy - Permanent Weight Loss and Psychological Symptoms]
  Dilek Sayık, Ahmet Ak, Ezgi Dinibütün Öğrünç, Sevilay Süreyya Ermiş, Ahmet Musmul
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):311-323
[PDF]  [PDF (English)]
 
23 Çocukları Kanser Olan Ana-Babaların Tedavi Sürecindeki Psikolojik İhtiyaçları [Psychological Needs of Parents whose Children Have Cancer in the Treatment Process]
  Fevziye Dolunay Cuğ
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):324-336
  [PDF]  [PDF (English)]
   
24 Öğretmenlerde Çözüm Odaklı Düşünme İle Mutluluk İlişkisinde Sürekli Umut ve Yaşam Doyumunun Aracı Rolü [Mediating Role of Dispositional Hope and Life Satisfaction in the Relationship between Teachers' Solution-Focused Thinking and Happiness]
  Fuat Aydoğdu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):337-360
[PDF]  [PDF (English)]
25 Şizofrenide Uzun Etkili Enjektabl Antipsikotik Tedaviye Geçişin Bakım Yükü Üzerine Etkisi [Effect of Transition to Long-acting Injectable Antipsychotic Treatment on Care Burden in Schizophrenia]
  Elif Özcan Tozoğlu, Gökhan Özpolat
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):361-374
[PDF]  [PDF (English)]
   
26 Travma Deneyimlemiş Bir Örneklemde Durumluk Öfke Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışması [Turkish Adaptation Study of the State Anger Scale in a Traumatized Sample]
  Sinem Cankardaş, Ebru Şalcıoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):375-387
[PDF]  [PDF (English)]
27 Çocuk İstismarına İlişkin Bilişler Ölçeği: Ebeveyn Formu [Child Abuse Cognitions Scale: Parents Form]
  Yahya Aktu, Mücahit Dilekmen
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):388-404
[PDF]  [PDF (English)]
   
28 Bireylerin Kaygıları Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarını Etkiler mi? [Do the Anxiety of Individuals Affect their Perceptions and Attitudes towards the Covid-19 Outbreak?]
  Havva Kaçan, Ayfer Öztürk, Vasfiye Bayram Değer
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):405-420
[PDF]  [PDF (English)]
   
29 Çok Boyutlu Varoluşsal Pişmanlık Envanterinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi [Adaptation of Multidimensional Existential Regret Inventory to Turkish: Reliability and Validity Analysis]
  Ece Naz Ermiş, Seda Bayraktar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(Suppl 1):421-440
[PDF]  [PDF (English)]