Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 25 Nisan 2014 / April 25, 2014; doi:10.5455/cap.20140425062934)

Deri Yolma Bozukluğu
Skin Picking Disorder
Pınar Çetinay Aydın, Leyla Gülseren
  Özet
  Deri yolma bozukluğu, dermatolojik bir problem olmaksızın, deri dokusunda hasara neden olan, cildin aşırı ve yineleyici şekilde yolunması ile karakterize bir tablodur. Normal yolma davranışından farklı olarak psikojenik deri yolma yineleyicidir ve deride ciddi biçimde hasara hatta hayati tehlike oluşturacak sonuçlara neden olabilir. Bazı hastalar sık ancak kısa süren yolma atakları tanımlarken, bazıları da daha seyrek olan ama birkaç saat süren ataklar tanımlamaktadır. DSM-5’ e kadar sınıflandırma sistemlerinde ayrı bir tanı kategorisi olarak yer almayan deri yolma bozukluğu DSM-5’de Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar kategorisinde bağımsız bir tanı olarak yer almıştır. Olgu bildirimleri, açık-etiketli çalışmalar ve çift-kör çalışmalarda deri yolma bozukluğunun tedavisinde seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin etkili olduğu gösterilmiştir. Psikoterapi olarak en çok bilişsel-davranışçı teknikler kullanılmakta ve yararlı olmaktadır. Alışkanlığın tersine döndürülmesi sıklıkla uygulanan, iyi sonuçlar alınan ve iyilik halinin sürdürülebildiği davranışçı tekniklerden birisidir.
Anahtar Sözcükler: Psikojenik deri yolma, deri yolma bozukluğu, nevrotik ekskoriasyon.
Abstract
  Skin picking disorder is not a dermatological disorder and it is a table characterized with picking skin excessively and repetitively, leading to damage in skin tissue. Unlike normal picking behaviour, psychogenic skin picking is repetitive and it can lead to severe damage in the skin and even complications which constitute vital danger. While some patients define frequent but short lasting picking attacks, others define rarer attacks which last a few hours. Skin picking disorder, which is not included in the classification systems up to DSM-5 as a separate diagnosis category, is included as an independent diagnosis in Obsessive Compulsive Disorder and Associated Disorders category in DSM-5. In case reports, open label studies and double blind studies selective serotonin reuptake inhibitors are shown to be effective in the treatment of skin picking disorder. Mostly, cognitive-behaviourial techniques are used and have been proven to be useful in psychotherapy. Habit reversal is one of the behaviourial techniques which are frequently applied; give positive results in which well-being state can be maintained. 
  Keywords: Psychogenic skin picking, skin picking disorder, neurotic excoriation.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]