Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):375-388; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 10 Şubat 2014 / February 10, 2014; doi:10.5455/cap.20140210075748)

Psikolojik Yardım Sürecinde Terapötik Bir Hedef Olarak İçgörü
Insight as a Therapeutic Aim in Psychological Helping Process
Ramazan Akdoğan, Ayşe Sibel Türküm
  Özet
  Psikolojik yardım sürecinde danışanın içgörü kazanması, kendi gücü ve yeterliklerini fark edip yaşamında daha işlevsel olabilmesini kolaylaştırması bakımından oldukça önemli bir terapötik hedeftir. Bu nedenle psikolojik danışma kuramlarının çoğu danışanın içgörü kazanmasını danışma süreci için gerekli görmektedir. İçgörü kişinin kendi gücü ve yeterlikleri konusunda daha önce sahip olmadığı, yeni bir bilgi ve farkındalık kazanmasına işaret eden soyut bir kavramdır. İçgörü kazanmak içsel bir süreç olduğundan danışanın içgörü kazanıp kazanamadığını anlamak ancak davranışlarının gözlenmesi ile olasıdır. Bu bakımdan içgörü ile eylem arasında sıkı bir ilişki vardır ve psikolojik yardım sürecinde içgörü eylemle birlikte ele alınmalıdır. İçgörü yardım sürecinde anlık veya süreç içinde yavaş yavaş giderek artan bir farkındalık şeklinde gelişebilir. İçgörünün gelişmesini ve danışanın hayatında işlevsel olmasını etkileyen pek çok faktör vardır. Bu faktörler danışman veya danışanın kişisel özellikleri, tutumları ve davranışları olabileceği gibi her ikisinin etkileşiminin sonucu da olabilir.
Anahtar Sözcükler: İçgörü, psikolojik yardım süreci, terapötik hedef.
   
Abstract
  In psychological helping process, to gain insight is a very important therapeutic aim in order for client to realize his strengths and competence, and to be more functional in his life. Hence, most of the counseling approaches determine the gain insight for client as a necessity for the counseling process. Insight is an abstract term which points out one’s gaining of new knowledge and awareness about his/her strengths and competence which he did not have before. Since insight gain is an inner process, it is possible to understand whether the client gained it or not only through observing his behaviors. From this point of view, there is a close relationship between insight and action, and in the process of psychological helping, insight must be taken into consideration together with action. In the counseling process, insight may improve either as a spontaneous or gradual awareness. There are many factors that affect the development of insight and its being functional in the client’s life. These factors may cover the personal characteristics of the counselor and the client, their attitudes and behaviors as well as the result of their interactions. 
  Keywords: Insight, psychological helping process, therapeutic aim.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]