Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):363-374; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 25 Ocak 2014 / January 25, 2014; doi:10.5455/cap.20140125111548)

Romatolojik Hastalıklar ve Depresyon
Rheumatic Diseases and Depression
Ceyhan Balcı Şengül, Nuray Akkaya
  Özet
  Romatolojik hastalıklarda klinik depresyon toplumda görülenin 2 katı oranında görülmektedir. Depresyon tanı ölçütlerini karşılamayan psikolojik stresin varlığı ise daha fazla görülmektedir. Kanıtlar bu yüksek prevalansını çok faktörlü olduğunu göstermektedir. Hastalıkta gözlenen bedensel belirtilerin, fiziksel kısıtlılıkların, pro-inflamatuar sitokinlerin, hastalığın tahmin edilemez ve kontrol edilemez seyrine karşı ortaya çıkan çaresizliğin ve kronik bir hastalığa sahip olmanın getirdiği diğer faktörlerin depresyonla ilişkili olduğunu göstermiştir. Romatoid artrit, fibromiyalji, sistemik lupus eritetamatosus, Behçet hastalığı ve osteoartrit gibi romatolojik hastalıklarının tümünde yüksek depresyon oranları gözlenmiştir. Depresyon düşük sosyal işlevselliği ve tedavi yanıtına hatta intihara neden olması sebebi ile tüm bu hastalıklarda önemli bir faktördür. Bu derlemde, romatolojik hastalıklarda depresyon prevalansı, tanı ölçütleri ve depresyonla ilişkili faktörlerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Romatolojik hastalıklar, depresyon, fibromiyalji
   
Abstract
  The prevalence of clinical depression in rheumatic diseases is about twice the prevalence seen in the general population. At a milder level, the occurrence of psychological distress that does not fulfil diagnostic criteria of depression is even higher. Evidence indicates that this high prevalence is multifactorial. Correlational studies suggest that possible factors for depression include the suffering accompanying somatic symptoms, functional limitations, pro-inflammatory cytokines, helplessness due to the uncontrollable, unpredictable and progressive nature of the disease, and other factors associated with having a chronic disease. Higher prevalence of depression was found in rheumatic disease like rheumatoid arthritis, fibromyalgia, systemic lupus erythematosus, Behcet’s disease and osteoarthritis. Depression is an important factor in all of these disorders because it leads low social functioning, treatment response and even suicide. This article reviews the prevalence and diagnosis of depression and related factors in rheumatic diseases.
  Keywords: Rheumatic disease, depression, fibromyalgia.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]