Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):355-362; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 29 Nisan 2014 / April 29, 2014; doi:10.5455/cap.20140429100756)

Psikiyatrik Bozukluklarda Asimetrik Dimetilarjininin Rolü
Role of Asymmetric Dimethylarginine in Psychiatric Disorders
Selma Bozkurt Zincir, Serkan Zincir
  Özet
  Asimetrik dimetilarjinin, arjinin aminoasitinin translasyon sonrasında modifiye olmuş bir formudur. Asimetrik dimetilarjinini önemli kılan nitrik oksit sentaz enzimini yarışmalı olarak inhibe etmesidir. Günümüze kadar yapılan araştırma ve gözlemler asimetrik dimetilarjinin birikiminin nitrik oksit sisteminde sinyal iletiminin düzenlenmesinde önemli bir role sahip olabildiğini ve bu birikimin beyinde nitrik oksit üretiminin düzenlenmesinde yeni bir mekanizma olduğunu göstermektedir. Çalışmalar çeşitli psikiyatrik bozukluklarda asimetrik dimetilarjinin düzeylerinin yükseldiğini, bu yüksekliğin nitrik oksit sentaz enziminde inhibisyon yaparak nitrik oksit üretimini azalttığını ve bu hastalıkların fizyopatolojisinde yeri olduğunu ileri sürmektedir. Bu derlemede günümüze kadar psikiyatri hastalarında yapılmış asimetrik dimetilarjinin ve nitrik oksit ile ilgili çalışma sonuçları tartışılarak bu moleküllerin çeşitli psikiyatrik bozuklukların etiyopatogenezindeki yeri ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler:Asimetrik dimetilarjinin, nitrik oksit, psikiyatrik bozukluklar
   
Abstract
  Asymmetric dimethylarginine has been a post-translational modified form of the aminoasid arginine. Being a competitive inhibitor of nitric oxide synthase enzyme, makes asymmetric dimethylarginine important. Findings of previous studies and observations show that the accumulation of asymmetric dimethylarginine may have an important role for the regulation of signal transduction in nitric oxide system, and this accumulation may be a new mechanism for the regulation of nitric oxide production in the brain. Studies have suggested that increased asymmetric dimethylarginine levels could lead to a decrease in the level of nitric oxide production by inhibiting nitric oxide synthase enzyme. Therefore asymmetric dimethylarginine may be important in the pathophysiology of various psychiatric disorders. In this review, findings of research studies on asymmetric dimethylarginine and nitric oxide conducted with psychiatric patients so far and possible role of these molecules in the etiopathogenesis of various psychiatric disorders were discussed.
  Keywords: Asymmetric dimethylarginine, nitric oxide, psychiatric disorders.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]