Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):310-329; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 02 Ocak 2014 / January 02, 2014; doi:10.5455/cap.20131215112300)

Bipolar Bozuklukta Psikoeğitimin Relapslara Etkisi: Sistematik Bir Derleme
Effect of Psychoeducation on Relapses in Bipolar Disorder: A Systematic Review
Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu
  Özet
  Bu çalışma bipolar bozukluğu olan hastalarda relapsları önlemek için uygulanan psikoeğitim girişimlerini ve bu girişimlerin etkilerini belirlemek amacıyla yapılmış bir sistematik derlemedir. Çalışmada psikoeğitim girişimlerini belirlemek için ulusal ve uluslararası veritabanları taranmış ve dahil etme ve dışlama ölçütlerine uyan toplam yedi makale değerlendirmeye alınmıştır. İncelenen makalelerde, psikoeğitimin relaps sıklığı, hastaneye yatış sıklığı, hasta olarak geçirilen zaman, serum lityum düzeyleri ve sosyal işlevsellik üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmalardan elde edilen bulgular incelendiğinde, psikoeğitimin relaps ve hastaneye yatış sıklığını, hasta olarak geçirilen süreyi azalttığı saptanmıştır. Bununla birlikte uygulanan psikoeğitimin, hastaların serum lityum düzeylerinin koruyucu düzeyde kalmasına etki ettiği ve hastaların sosyal işlevselliğini de olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Sonuç olarak, değerlendirmeye alınan tüm çalışmalarda bipolar bozukluk hastalarına yönelik relapsları önleme amacıyla uygulanan psikoeğitim programlarının olumlu sonuçları olduğu görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bipolar bozukluk, relaps önleme, psikoeğitim.
   
Abstract
  This study is a systematic review of psychoeducation interventions which aims at preventing relapses in patients with bipolar disorder. This study has been condcuted in order to determine the effects of these interventions. In the present study national and international databases were screened to identify psycho-education initiatives and a total of seven articles that met the criteria for inclusion and exclusion were evaluated. All of the seven studies reviewed, focused on the effects of psy-choeducation on frequency of relapse and hospitalization, time spent as a patient, serum lithium levels and social functioning. The findings of the studies revealed that psychoeducation reduces the frequency of relapse and hospitalization and time spent as a patient. Besides, psychoeducation contributed to the protective levels of serum lithium levels and has a positive impact on the social functioning of bipolar patients. In conclusion, psycho-education programs have positive results on preventing relapse for patients with bipolar disorder.
  Keywords: Bipolar disorder, relapse prevention, psychoeducation.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]