Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):294-309; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 02 Ocak 2014 / January 02, 2014; doi:10.5455/cap.20131229101314

Yaşlılarda İntihar Davranışı
Suicidal Behavior in Elderly
Murat Aslan, Çiçek Hocaoğlu
  Özet
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfusun oranı hızla artmaktadır. Buna paralel olarak, ileri yaşta görülen psikiyatrik hastalıklar ve intihar önem kazanmaktadır. Yaşlı intiharları çok ciddi bir halk sağlığı sorundur. Yaşlılık dönemi intihar davranışları ölme isteğinden tamamlanmış intiharlara kadar geniş bir çerçevede izlenmektedir. Yaşlı nüfusta intihar için risk faktörleri erkek cinsiyet, düşük sosyoekonomik düzey, sosyal izolasyon, umutsuzluk ve bağımlılık gibi kişilik özelliklerinin olması, psikiyatrik ve/veya fiziksel hastalıkların varlığı ve geçmişte intihar davranışlarının bulunması şeklinde tanımlanmaktadır. Tüm intiharlarda olduğu gibi yaşlı intiharlarının da en yaygın nedeni tedavi edilmemiş depresyondur. Yaşlılarda intiharın önlenmesinde başta depresif bozukluk olmak üzere psikiyatrik bozuklukların tedavi edilmesi, krize müdahale girişimleri ve ileri yaşta sosyal izolasyonun önlenmesi dikkat edilmesi gereken noktalardır. Bu gözden geçirme yazısında yaşlılık dönemi ve intihar davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yaşlılık, intihar, risk faktörleri.
   
Abstract
  The size of the elderly population has dramatically increased recently in Turkey similar to worldwide changes. In accordance with these demographic changes, psychiatric disorders in late life, including suicide becomes much important. Elderly suicide is a very serious public health problem. Suicidal behavior in old age exists as a spectrum ranging from death wishes to completed suicide. Risk factors for suicide in old age are male sex, lower socioeconomic status, social isolation, having personality traits like hopelessness and dependency on others etc., the presence of psychiatric and physical disorders and previous suicidal behavior. The most common cause for elderly suicide, as for all suicides, is untreated depression. The treatment of depressive disorder and other psychiatric disorders in late life, counseling in crisis situations and prevention of social isolation in elderly people are the major points for the prevention of suicide in old age. The aim of this review article is to investigate the relationship between elderly people and suicidal behavior.
  Keywords: Elderly, suicide, risk factors
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]