Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):154-164; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 01 Eylül 2013 /  September 01, 2013; doi:10.5455/cap.20130901084242)

Kanser Tanısı Alan Hastalarda Umut
Hope in Patients with Cancer
Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer
Özet
  Çağımızın önde gelen sağlık sorunlarından birisi olan kanser, çaresizlik ve belirsizlik içeren, ağrı ve acı içinde ölümü çağrıştıran, suçluluk ve kaygı uyandıran, panik ve karışıklık yaratan ciddi ve kronik bir hastalık olarak algılanmaktadır. Günümüzde kanserle ilgili tanı ve tedavideki ilerlemeler, hastaların hayatta kalma oranlarını arttırmasına rağmen fiziksel ve psikososyal rahatsızlıklar hastaların uyum mekanizmalarını bozarak, geleceğe yönelik beklentilerini sarsmaktadır. Genellikle klinik uygulamalarda çoğu kez hastaların öncelikle fiziksel değerlendirmelerinin yapılması ve tedavilerinin planlanması; sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel faktörlerin geri planda bırakılması hastaların yaşadığı sorunların çözümünü daha da zorlaştırmaktadır. Bu yaklaşım hastaların umut düzeyleri azalmakta ve etkin baş etmeleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu yazının kanser tanısı alan hastalarda umut kavramına yönelik olarak sağlık personeline yol gösterici olması ve konu ile ilgili farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Umut, kanser, psikososyal faktörler
   
Abstract
  Cancer, which is one of the major health problems leading to despair, uncertainty, pain and suffering, is perceived as a serious and chronic disease. Cancer negatively affects individuals’ quality of life due to the physical, psychological, and socio-economic problems. Today, despite inspiring advances in diagnosis and treatment of cancer and increase in survival rates of patients, appearance of physical and psycho-social disorders during cancer course disrupts the adaptation mechanisms of patients and undermines expectations for the future. Most of the time in clinical practice, clinicians focus on physical assessments and treatment planning of cancer patients primarily, ignoring social, psychological, economic and cultural factors related with the disease. This approach definitely influences patients’ hope levels and their effective dealing with the disease. The aim of this article is to guide medical staff and increase awareness about the concept of hope in patients with cancer.
  Keywords: Hope, cancer, psychosocial factors.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]