Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):142-153; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 29 Ağustos 2013 /  August 29, 2013; doi:10.5455/cap.20130816032746)

Aile Kavramına Kuramsal Bir Bakış
A Theoretical Perspective of Family Concept
Saliha Hallaç, Fatma Öz
Özet
  Toplumsal bir birim olan “aile” kavramı, pek çok tartışmanın yapıldığı odak bir nokta olmuştur. Popüler yaklaşım ailenin ne olduğu ile ilgili ya da en azından ne olabileceği ile ilgilidir. Her bir aile yapı, fonksiyon ve gereksinimleriyle ayrı bir varlıktır. O toplumun üyelerini şekillendirir, besler ve toplumsal kurumlardan daha fazlasıdır. Ailenin ve işlevlerinin algılanması pek çok faktöre göre farklılaşabilmekte ve aile üyelerinin tutumlarını ve davranışlarını da etkileyebilmektedir. Bu nedenle günümüzde bireyin sağlığı kadar aile sağlığı kavramı önemlidir. Bu bakış açısıyla bu yazıda aile kuramsal ve kavramsal yapısıyla anlatılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Aile, aile kuramları
   
Abstract
  The family concept as a social unit has become the focus of much debate. Popular approach is to find out what is related to the family. Each family is a separate entity with its unique structure, function and requirements. It embodies and nourishes the members of society, and has a more important place than that of social institutions. The perception of the family and its functions can vary based on many different factors.and could affect the attitudes and behaviors of family members. For this reason, nowadays the concept of the family health is as much important as the individual's health. With this perspective in mind, theoretical and conceptual structure of the family will be explained in this article.
  Keywords: Family, family theories.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]