Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(4):388-419; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 26 Aralık 2013 /  December 26, 2013; doi: 10.5455/cap.20130526)

  Şiddet ve Agresyonun Nörobiyolojik, Psikososyal ve Çevresel Nedenleri
Neurobiological, Psychosocial and Environmental Causes of Violence and Aggression
Özhan Yalçın, Ayten Erdoğan
Özet
  Psikiyatrinin klinik uygulamalarında birçok ruhsal bozukluk, kişinin çevresine, diğer kişilere ve kendine yönelttiği agresyonla yakından ilişkilidir. Agresyon ve şiddet her zaman belirgin bir psikopatoloji ile ilişkili olmasa da suçla yakından ilişkilidir. Genellikle şiddete eğilimdeki bireysel farklılıkları açıklayan tek bir neden olmadığı kabul edilmektedir. Psikososyal, psikodinamik, mizaçsal, nöropsikiyatrik, çevresel, genetik faktörlerin, ebeveynlik stilleri, eğitim ve bakım kalitesi ve okul ruh sağlığı girişimlerinin karşılıklı etkileşimi şiddet davranışının gelişmesi ya da baskılanmasında etkili olmaktadır. Olumlu psikososyal, ailesel, eğitimsel faktörler, psikiyatrik girişimler, koruyucu ruh sağlığı ve olumlu devlet politikalarının şiddete yatkınlıkla ilişkili olumsuz genetik ve nörobiyolojik bireysel farklılıklar üzerine iyileştirici etkileri olabilir. Bu yazıda şiddet ve agresyonla ilişkili tüm bu faktörler ve kişinin kendine yönelttiği şiddet ve özkıyımda önemli olabilecek psikolojik, genetik ve nörobiyolojik faktörler gözden geçirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Şiddet, agresyon, suç, özkıyım
   
  Abstract
  In psychiatric practice, several mental disorders are closely related with agres-sion towards surrounding and other people and towards self. Although as in suicide agression and violence are not always related to prominent psychopathology, violence and agression are closely associated with crime. It is accepted that there is no single explanation of the individual differences about the tendency to violence. Development or alleviation of violent behavior is influ-enced by the reciprocal interaction between psychosocial, psychodynamic, temperamental, neuropsychiatric, enviromental, genetic factors, parenting styles, quality of nutrition and education and school mental health interven-tions. Positive psychosocial, familial, educational factors, psychiatric interven-tions, protective mental health quality and positive government political attitudes can restorate negative genetic, neurobiological individual tendencies to crime. In this article, all these factors related with violence and agression above and related psychological, genetic and neurobiological factors with suicide and agression towards self will be reviewed
  Keywords: Violence, agression, crime, suicide
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]