Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(4):378-387; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 22 Ekim 2013 /  October 22, 2013; doi: 10.5455/cap.20130525)

  Transkranial Manyetik Stimülasyonun Psikiyatride Tanısal Amaçlı Kullanımı
Diagnostic Use of Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatry
Abdullah Bolu, Murat Erdem, Taner Öznur
Özet
  Bir nörofizyolojik inceleme yöntemi olan transkraniyal manyetik stimulasyon ile merkezi sinir sistemi içindeki motor yolların veya motor korteksin stimu-lasyonu yoluyla spinal kord, periferik sinirler veya kastan elektriksel motor uyarılmış potansiyeller kaydedilir. Bu yöntem kortikal motor sahaların uyarı-labilirliğinde değişikliklere neden olan hastalıkların mekanizmasının araştırıl-masına olanak sağlar. Benzer şekilde psikotropik ilaçların kortikal aktivite üzerine olan etkisinin ve saldırganlık davranışının elektrofizyolojik ölçümü-nün belirlenmesinde de kullanılmıştır. Transkraniyal manyetik stimulasyon ile psikiyatri alanında yapılan tanısal çalışmalar, şizofreni, obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve madde kötüye kullanımı gibi patolojilerin etiyopatogenezinin araştırılması üzerine yoğunlaşmıştır .
Anahtar Sözcükler: Psikiyatri, tanısal, transkraniyal manyetik stimulasyon
   
  Abstract
  Motor evoked potentials from peripheral nerves, spinal cord or muscle can be recorded by stimulation of the motor cortex and motor pathways in the central nervous system with transcranial magnetic stimulation which is a neurophysiological analysis method. This method allows investigation the mechanism of diseases which cause changes in the excitability of cortical motor areas. Similarly, it was used in determining the effects of psychotropic drugs on cortical activity and electrophysiological measurement of aggressive behavior Transcranial magnetic stimulation studies in the field of psychiatry are focused on etiopathogenesis of pathologies such as schizophrenia, obsessive-compulsive disorder, attention deficit hyperactivity disorder and substance abuse.
  Keywords: Psychiatry, diagnostic, transcranial magnetic stimulation
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]