Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):276-289; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 12 Ağustos 2013 /  August 12, 2013; doi: 10.5455/cap.20130518)

  Atipik Depresyon
Atypical Depression
Ahmet Koyuncu, Zerrin Binbay, Erhan Ertekin, Selim Sağır
Özet
  Atipik depresyon major depresif bozukluğun bir belirteci olarak tanımlanmıştır. Columbia ölçütleri atipik depresyon tanısı koymak için günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Atipik depresyonla kadın cinsiyet, erken yaşlarda başlangıç, kronik seyir ve eştanı fazlalığı dikkati çekmektedir. Atipik depresyon ailesel genetik geçişi destekliyor gibi görünse de, bu bilgileri destekleyecek özgül bir çalışmanın bulunmamaktadır. Atipik depresyonun tedavisinde monoamin oksidaz inhibitörlerinin trisiklik antidepresanlara göre daha yüksek etkinlik gösterdiği bildirilmiştir. Son dönemde ise seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin atipik depresyonda etkinliği gösterilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Atipik depresyon, epidemiyoloji, tanı
   
  Abstract
  Atypical depression is defined as a specifier of major depressive disorder. Columbia criteria for atypical depression are commonly used to make a diagnosis. Female sex, onset at early age, chronic course, and higher rate of comorbidity (especially anxiety disorder and bipolar disorder) is noteworthy in atypical depression. Although, the atypical depression seems to support the familial genetic transition, there is not any specific study supporting these data. In the treatment of atypical depression, monoamine oxidase inhibitors are reported to be more effective than tricyclic antidepressants. In recent studies, selective serotonin reuptake inhibitors have also proven to be efficient.
  Keywords: Atypical depression, epidemiology, diagnosis
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]