Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):78-94; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 10 Kasım 2012 / November 10, 2012; doi: 10.5455/cap.20130506)

  Kronik Psikiyatri Hastalarının Aileleri: Sistematik Bir İnceleme
Families of Chronic Psychiatric Patients: A Systematic Review
Zekiye Çetinkaya Duman, Kerime Bademli
Özet
  Bu çalışmanın amacı ülkemizde kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin aileleri ile yapılan çalışmaları belirlemek ve bu alanda ne tür çalışmalara gereksinim olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu süreçte Türkiye’de kronik psikiyatri hastalarının aileleri ile yapılan çalışmaları belirlemek için ulusal ve uluslararası veritabanları taranmış, ölçütlere uygun toplam 26 çalışma değerlendirmeye alınmıştır. Kapsanan tanımlayıcı çalışmalarda ailelerin ruhsal sağlık durumları, aile yükü, yaşam kalitesi, umutsuzluk, ailelerin tutumu, işlevsellikleri, duygu dışavurumu ve eğitim gereksinimleri tanımlanmıştır. Deneysel çalışmalarda bakım verenlere yönelik uygulanan çeşitli psikoeğitim müdahalelerinin hastalar ve aileler üzerine etkisi incelenmiştir .Ülkemizde kronik psikiyatri hastalarının ailelerinin stresle baş etme düzeylerini ve yüklerini tanımlayan çalışmalar ve bu ailelere yönelik müdahale çalışmaları yetersiz olup, bu alana özgü müdahale programlarına ve izleme çalışmalarına gereksinim vardır.
  Anahtar Sözcükler: Şizofreni, aile, ruhsal bozukluk, aile araştırması
   
  Abstract
  This study aims to investigate the studies conducted with the families of chronic psychiatric patients in Turkey and determine the characteristics and scope of future studies. In order to map out the recent studies conducted with the families of psychiatric patients in Turkey national and international databases were reviewed and eventually 26 studies were found to be suitable for inclusion. Of 26 studies reviewed, 7 studies were experimental and 19 studies were designed as descriptive in which certain reference points were defined such as mental health conditions of the family, family burden, quality of life, functionality, expressed emotions and their needs for education. On the other hand, the experimental studies mostly focused on the effects of various psychoeducation intervention programs particularly designed for care givers on patients and families. It was concluded that there is an obvious insufficiency in the number studies and researches on defining stress management levels and burdens of the families of chronic psychiatric patients as well as intervention programs specially designed for such families. Particularly designed invervention programs and studies are warranted.
  Keywords: Schizophrenia, family, mental illness, family research
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]