Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):520-546; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 4 Ağustos 2012 / August 4, 2012; doi: 10.5455/cap.20120431)

  Romantik İlişkiler ve Aşk
Romantic Relationships and Love
Hasan Atak, Nuray Taştan
Özet
  Yakın ilişki ya da aşk, bazen kişisel bir ilişki, bazen kişisel ilişkilerin özel bir öğesi, bazen de bir insanın diğerine duyduğu belli bir duyguyu belirtmek için kullanılmaktadır. Aşk konusu son yıllarda psikolojinin çalışma alanı içinde yer alan temalardan biri olmuştur. Aşkın tanımı kültürden kültüre, kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Aşk yakınlık, bağlanma, güven, saygı ve sevgi gibi duyguları beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada Türkçe literatürde bu konudaki eksikliğin fark edilmesinden dolayı kuramsal olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, aşk konusunda farklı açıklamalar yapan kuramları ele almaktır.
  Anahtar Sözcükler: Yakınlık, bağlanma, aşk, romantik ilişki
   
  Abstract
  Intimacy or love is completely defined as a personal relationship or sometimes a specific component of personal relationships or even a particular emotion that someone feels for another. Love is appearing as a psychological concept in the area of psychology in recent years. The definition of love depends on culture and people. Love comes with the concepts such as intimacy, attachment, respect and mature love. In this context, love is evaluated conceptually in this paper in order to fill the lack of the papers on this subject in Turkey. The main purpose of this study is to evaluate the theories that have different approaches about love.
  Keywords: Intimacy, attachment, love, romantic relationship
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]