Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):465-485; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 07 Temmuz 2012 / July 07, 2012; doi: 10.5455/cap.20120428)

  Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Hemşirenin Rolü: İngiltere Örneği
Role of Nurses in Community Mental Health Centers: Example of England
Beyhan Bag
Özet
  Toplum temelli ruh sağlığı hizmet modelinin çekirdeğini oluşturan toplum ruh sağlığı merkezlerindeki amaç, belli bir coğrafi alanda yaşayan ağır ruhsal hastalığı olan hastaları merkezde kayıt altına almak, gezici ekiplerle düzenli takip, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlayarak topluma yeniden kazandırmaktır. İngiliz sağlık hizmetlerinin tek bir elden uyguladığı psikiyatri hastalar için tedavi ve bakımına yönelik toplum temelli ruh sağlığı uygulamasının hastane yatış sıklığını azaltma gibi birçok yararı vardır. Bakım yöneticisi olarak çalışan toplum ruh sağlığı hemşiresinin hastanın yaşadığı ortamda tedavi ve bakımı üstelenmesinin doğrudan koruyucu etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Bu uygulamayla birlikte hastanın hastaneye yatış öyküsü azalmakla birlikte tedavi ve bakımın maliyeti daha da düşer. Ülkemizde psikiyatrinin bu alt alanı henüz emekleme seviyesindedir. Çeşitli ülkelerdeki başarılı model uygulamalarının bilinmesi, ülkemizdeki henüz emekleme aşamasında olan toplum ruh sağlığı hemşireliği uygulamaları için iyi bir model oluşturabilir. Bu amaçtan yola çıkılarak bu derleme de İngiltere de uygulanmakta olan toplum ruh sağlığı hizmetlerinde çalışan toplum ruh sağlığı hemşirelerinin sistemde aldıkları rol tanıtılmıştır.
  Anahtar Sözcükler: Toplum ruh sağlığı hemşiresi, hemşirelik, İngiltere
   
  Abstract
  The goal of the community mental health centers, which constitute the core of community based mental health service model, is to register the patients who live in a certain geographical region and have serious mental disorder in the center, to observe them regularly and to bring them back to community by providing their rehabilitation and treatment. The practice of community based mental health, which English health service carries out in one hand for the psychiatry patients’ treatment and care, has many benefits, such as minimizing the sequence of going to hospital. The community mental health nurse, who works as an incidence manager, takes on the responsibility of treatment and care of the patient in the place where he/she lives, and the directly protective effect of this responsibility is an unquestionable fact. With this practice, the process of taking cure in hospital and the cost of treatment and care decrease. In our country, this sub-field of psychiatry is still in its incipient stage. Being familiar with the successful model practices in different countries may constitute a good model for the community mental health nursing practices which are on the first level in our country. For this purpose, the role of the nurses who work for the community mental health service in England is presented in this study.
  Keywords: Mental health nursing, nursing, England
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]