Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):428-448; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 01 Temmuz 2012 / July 01, 2012; doi: 10.5455/cap.20120426)

  Amaçlar: Ruh ve Beden Sağlığını Korumanın Önemli Bir Aracı
Goals: A Significant Tool for Protection of Mental and Physical Health
Ali Eryılmaz
Özet
  İnsanlar; yaşama bağlanıp, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olup, mutlu bir şekilde yaşamı sürdürmeyi istemektedirler. Bu süreçte onların bir takım araçlara ihtiyaçlar vardır. Amaçlar da bu araçlardan biridir. Amaçlar, bireylerin problemlerini zamanında fark etmelerine yardımcı olarak, sağlıklı çözümler üretmelerine yardımcı olur. Amaçlar, insanların yaşamlarına yön vermekle birlikte onların karmaşadan kurtulmalarına da yardım eder. Bir başka deyişle, amaçlar bireylerin mücadele ettikleri konulara motive olmalarına yardımcı olur. Tüm bunların yanında amaçlar, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları için önemli bir etkendir. Bu çalışmada amaçların psikoloji tarihindeki yerine, amaçların tanımlanmasına, amaç çeşitlerine, amaçların yaşama aktarılmasına, amaç ve kültür ilişkisine, amaç temelli müdahale programlarına, ulusal literatürde amaçların ele alınışına ve son olarak ruh sağlığı ile amaçlar arasındaki ilişkilere değinilmiştir. Sonuç olarak pek çok bilimsel disiplin alanı, bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarını daha olumluya götürmek adına amaçlardan faydalanabilir.
  Anahtar Sözcükler: Amaç, ruh sağlığı, beden sağlığı
   
  Abstract
  Human beings want to have mental and physical health, attach to life, and also have a happy life. In this process, they need several tools. The goals are the most important tool for a happy and healthy life. Goals help individuals become aware of problems in a timely fashion, which in turn leads to healthy solutions. Goals give direction for life of an individual, and also help avoid chaos. Goals can help motivate individual by clarifying and communicating what the individual is striving to achieve. In addition to these, goals are important determinants for physical and mental health. In this article, the history of goals in psychology, definition of goals, types of goals, transferring of goals for real life, relationships between goals and cultures, implementation programs which are goal oriented, goals in national literature, and also relationships between goals, physical and mental health have been briefly reviewed. As a result, many scientific disciplines could use goals as protective and preventive tools for mental and physical health of individuals.
  Keywords: Goals, physical health, mental health
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]