Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3):350-370; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 09 Haziran 2012 / June 09, 2012; doi: 10.5455/cap.20120421)

  Elektrokonvulzif Tedavi: Bir Güncelleme
Electroconvulsive Therapy: An Update
Murat İlhan Atagün, Murat Serkan Yıldırım, Özge Canbek
  Özet
  Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlandığından beri elektrokonvulzif tedavinin etki ve yan etkileri tartışılmaktadır. Antidepresan etki mekanizmaları birçok araştırmaya konu olmuş, önemli bulgular elde edilmiştir. Ancak yöntemsel farklılıklar ve uygulama protokolündeki değişiklikler araştırmaların ilerlemesinin önünde en büyük engel olmuşlardır. Birçok araştırmada antikonvülzan etki ve nöbet eşiğindeki yükselme ölçü olarak alınmış olmasına karşın bu durum kesinleştirilememiştir. Hastalıklarla ilgili değişkenlerin araştırma bulgularını etkilemiş olma olasılığı bulunmaktadır. Bu yazıda elektokonvulzif tedavinin uygulama biçimleri ve etki mekanizmalarıyla ilgili güncel literatür incelenmiştir.
  Anahtar Sözcükler: EKT, etki mekanizması, nöbet eşiği, antikonvulzan etki
   
  Abstract
  Effects and side effects of electroconvulsive therapy have been a subject of debate since the begininng of its use to treat psychiatric disorders. As its antidepressant mechanism of action have been topic of many researches, many valuable findings were obtained ever since. However, methodological differences and different application protocols limited the accumulation of scientific data. Anticonvulsant effect and elevation of seizure threshold have been taken as outcome measures in many researches although it is still controversial. Some variables of treated disorders also may have affected researches. The aim of this article was to investigate current literature regarding application protocols and mechanism of action of electroconvulsive therapy.
  Keywords: ECT, mechanism of action, seizure threshold, anticonvulsant effect
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]