Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3):293-314; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 19 Mayıs 2012 / May 19, 2012; doi: 10.5455/cap.20120418)

  Dürtüsellik ve Tedavisi
Impulsivity and Its Treatment
Pınar Güzel Özdemir, Yavuz Selvi, Adem Aydın
  Özet
  Birçok nörolojik ve psikiyatrik hastalığın temelinde yer alan ya da beraberinde seyreden dürtüselliğin tanımlanması ve tedavisinin düzenlenmesi oldukça önemlidir. Tedavide dürtüsellik ile ortaya çıkan hastalığın tedavisi ya da dürtüsel davranışın kendisinin tedavi edilmesi şeklinde iki yola başvurulabilir. Dürtüselliğin eşlik ettiği bozukluklar arasında antisosyal ve borderline kişilik bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, yeme bozuklukları, madde kullanım bozuklukları sayılabilir. Ayrıca dürtü kontrol bozuklukları olan patolojik kumar oynama, aralıklı patlayıcı bozukluk, piromani, kleptomani ve trikotillomani tanı ölçütleri içerisinde bir ölçüt olarak bulunur. Bu bozuklukların tedavi planında etkin olan davranışsal ve farmakolojik müdahalelerin bütünleştirilmesi gerekir. Bunlar içgörü yönelimli ve bilişsel-davranışçı psikoterapiler, beklenmedik olayların yönetimi ve farmakoterapi olarak sıralanabilir. Bu yazıda, dürtüselliğin tanımı, diğer psikiyatrik bozukluklarla birlikteliği ve tedavisi aktarılmıştır.
  Anahtar Sözcükler: Dürtüsellik, tedavi, psikiyatrik bozukluk
   
  Abstract
  Identification, description and therapeutic management of impulsivity, which underlies the mechanism and coexistence of many neurological and psychiatric diseases, are considered to be very crucial. Treatment can be applied in two ways; either for the disorder that occurs with impulsivity or for the treatment of the impulsive behavior itself. Disorders associated with or accompanied by impulsivity can be classified as borderline and antisocial personality disorders, schizophrenia, bipolar disorder, attention deficit and hyperactivity disorder, eating disorders, substance use disorders. In addition, impulsivity can manifest itself within the context of diagnostic criteria implicated in the impulse control disorders which include pathological gambling, intermittent explosive disorder, pyromania, kleptomania and trichotillomania. Behavioral and pharmacological interventions that are effective in treatment plans for these disorders should be integrated. These can be listed as insight-oriented psychotherapy and cognitive-behavioral psychotherapies, contingency management, and pharmacotherapy. The aim of the current review is to understand impulsivity and discuss its relation to other psychiatric disorders and to focus on the treatment of impulsivity.
  Keywords: Impulsivity, treatment, psychiatric disorder
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]