Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(1):69-83; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 16 Kasım 2011 / November 16, 2011; doi: 10.5455/cap.20120405)

  Tıbbi Sanat Terapisi
Medical Art Therapy
  Birgül Aydın
  Özet
  Sanat terapisi, sanat materyallerinin kullanıldığı dışavurumcu bir terapi biçimidir. Yaratıcı sürecin psikolojik yönünü özellikle farklı sanat materyallerinin duygusal özelliklerini anlama ile geleneksel psikoterapötik teori ve teknikleri birleştirir. Tıbbi sanat terapisi, fiziksel olarak hasta, bedensel travmaya uğramış, ameliyat ya da kemoterapi gibi girişimsel yada agresif tıbbi işlemlere maruz kalmış kişilerle çeşitli zihinsel tasvirlerin yeniden hatırlanması ve sanat dışavurumunun klinik uygulamasıdır. Tamamlayıcı ve bütünleyici tıbbın bir biçimi olarak değerlendirilir. Tıbbi sanat terapisinin bedensel hastalığı olan kişilerde farklı alanlarda yararlar sağladığı belirlenmiştir. Sanat terapisi diğer terapi türlerinden farklı olarak oturumlar sırasındaki uygulamalarda hastaların yaratıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle onları hastalığın varlığından bir süreliğine uzaklaştırmakta, hastalık ya da yeti kayıplarını unutturmakta, kısa bir süre yaratıcı etkinlikte bulunmalarına rağmen o kısa sürede normalliği ve kişisel güçlerini tekrar yaşayabilmelerini sağlamaktadır. Bu makalede tıbbi sanat terapisinin tanımı, işlevi ve gerekliliği literatür bilgileri ve olgularla aktarılmaya çalışılmıştır.
  Anahtar Sözcükler: Kronik hastalık, kanser, sanat terapisi, varoluşçuluk
   
  Abstract
  Art therapy is a form of expressive therapy that uses art materials. Art therapy combines traditional psychotherapeutic theories and techniques with an understanding of the psychological aspects of the creative process, especially the affective properties of the different art materials. Medical art therapy has been defined as the clinical application of art expression and imagery with individuals who are physically ill, experiencing physical trauma or undergoing invasive or aggressive medical procedures such as surgery or chemotherapy and is considered as a form of complementary or integrative medicine. Several studies have shown that patients with physical illness benefit from medical art therapy in different aspects. Unlike other therapies, art therapy can take the patients away from their illness for a while by means of creative activities during sessions, can make them forget the illness or lost abilities. Art therapy leads to re-experiencing normality and personal power even with short creative activity sessions. In this article definition, influence and necessity of medical art therapy are briefly reviewed.
  Keywords: Chronic disease, cancer, art therapy, existentialism
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]