Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(1):14-36; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011; doi: 10.5455/cap.20120402)

  Nöropeptid Y ve Stres İlişkisi
Neuropeptide Y and Stress
  Murat Gülsün, Lut Tamam, Fatih Özçelik
  Özet
  Stres ve bireysel baş etme yetilerinin nörobiyolojik yönü birçok araştırmacının ilgi odağı olmuştur. Bir dizi çalışmada genetik değişkenler ile strese tepki düzeyleri ve yaşam olayları arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Nöropeptid Y stres esnekliğini düzenleyen sistemlerden biridir. Uzun süreli ya da tekrarlayan stres durumlarında nöropeptid Y beynin anahtar bölgelerinden salınır. Bu sistem stresle ilgili bozukluklara yatkınlığı farklı kişilerde farklı esneklikte işleyiş gösterir. Gen-çevre etkileşimleri için özellikle ilgi çekici olan strese duyarlı sinyal moleküllerini kodlayan genlerin değişimidir. Bu durum strese yatkınlığa ya da esnekliğe katkıda bulunabilir. Nöropeptid Y sistemi de strese davranışsal uyumda anahtar rol oynamaktadır. Nöropeptid Y düzeyinin azalmış olması tedaviye dirençli depresyonda ve travma sonrası stres bozukluğunda da gözlenmiştir. Düşük nöropeptid Y ekspresyonunun ya da strese yanıt olarak nöropeptid Y sisteminin yeterince işlevsel olmaması ve sonucunda ortaya çıkan stres esnekliğinin az olması stresle ilişkili bozukluklara yatkınlığı arttırabilmektedir.
  Anahtar Sözcükler: Nöropeptid Y, stres, stres esnekliği
   
  Abstract
  The neurobiological aspects of stress and coping skills has been the focus of interest for many researchers. Some of the studies has shown that there is a significant relationship among genetically variables, stress response and life events. Neuropeptide Y is one of the systems regulating the stress response. Under the prolonged or repeated trauma neuropeptide Y is released from the brain's key areas. This system shows different levels of functioning in individuals with different levels of resilience. There is particular interest in the variations of genes that encode stress-sensitive signaling molecules during gene-environment interaction. This condition may contribute to susceptibility of stress or stress resilience. Neuropeptide Y system plays a key role in the adaptation to behavioral stress. The reduced levels of neuropeptide Y have also been observed in treatment-resistant depression and posttraumatic stress disorder. Lower level of neuropeptide Y expression and dysfunctional neuropeptide Y system in response to stress and resulting decreased stress resilience could increase susceptibility to stress-related disorders.
  Keywords: Neuropeptide Y, stres, stress resilience
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]