Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(1):1-13; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 09 Ekim 2011 / October 10, 2011; doi: 10.5455/cap.20120401)

  Sosyal Anksiyete Bozukluğu ve Duygudurum Bozuklukları Birlikteliği
Social Anxiety Disorder and Mood Disorders Comorbidity
  Zerrin Binbay, Ahmet Koyuncu
  Özet
  Sosyal anksiyete bozukluğu toplumda oldukça yaygın görülen ve işlev kaybına neden olan bir bozukluktur. Sosyal anksiyete bozukluğu ve duygudurum bozukluğu olan birlikteliği sık görülür. Bu birliktelik varlığı klinik şiddeti, direnci ve işlevselliği etkilemektedir. Genel olarak sosyal anksiyete bozukluğu, duygudurum bozukluklarından daha erken başlar ve major depresyon için yordayıcıdır. Sosyal anksiyete hastalarında eştanı yokluğu tedaviye iyi yanıtın göstergesidir. Sosyal anksiyete bozukluğu eştanısı alan bipolar bozukluk hastaların genel psikopatoloji düzeyinin arttığı, hastalık sürecinin olumsuz etkilendiği ve özkıyım riskinin arttığı saptanmıştır. Bu yazıda bu iki bozukluk arasındaki birliktelik ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
  Anahtar Sözcükler: Sosyal anksiyete bozukluğu, duygudurum bozukluğu, eştanı
   
  Abstract
  Social Anxiety Disorder is a common disorder leading functional impairment. The comorbidity between mood disorders with social anxiety disorder is relatively common. This comorbidity impacts the clinical severity, resistance and functionality of patients. The systematic evaluation of the comorbidity in both patient groups should not be ignored and be carefully conducted. In general, social anxiety disorder starts at an earlier age than mood disorders and is reported to be predictor for subsequent major depression. The absence of comorbidity in patients with social anxiety disorder is a predictor of good response to treatment. In bipolar disorder patients with comorbid social anxiety disorder, there is an increased level of general psychopathology. Besides, they have poor outcome and increased risk of suicide. In this article, comorbidity between these two disorders has been evaluated in detail.
  Keywords: Social anxiety disorder, mood disorder, comorbidity
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]