Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):251-277  (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 25 Şubat 2011 / February 25, 2011)

 
  Şizofreninin Bakım Verenlere Yükü
  The Burden of Schizophrenia on Caregivers
   
  Hülya Arslantaş, Filiz Adana
   
  Özet
  Şizofrenide bakım yükü sıklıkla olumsuz yorumlanan karmaşık bir kavramdır. Bu kavram daha çok bakım verendeki sonuçları ve etkileri açısından tanım-lanmaktadır. Bakım verendeki duygusal, psikolojik, fiziksel ve ekonomik etkisi yanında suçlanma, utanma, suçluluk hissi ve kendini suçlama gibi üzüntü verici kavramları da içermektedir. Bakım yükü kavramının açıklanmasında objektif (nesnel) ve subjektif (öznel) yük kavramlarından söz edilmektedir. Objektif yük, hastanın rahatsız edici davranışları ya da hastalığın yol açtığı ekonomik zorluklar, gelir kaybı, günlük yaşamdaki ve sosyal etkinliklerdeki kısıtlanmalar, ev ortamındaki gerginlik, aile üyelerinin beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri gibi aile yükünün gözlemlenebilir ve doğrulanabi-lir yönünü ifade eder. Subjektif yük ise bu zorlukların aile üyelerini ne ölçüde rahatsız ettiği ya da hastanın rahatsızlık veren davranışlarıyla ilişkili duygusal sıkıntı ya da hastayla ilgili olarak yaşanan sıkıntı düzeyi olarak tanımlanmak-tadır. Bakım yükünün artmasında/azalmasında cinsiyetin, etnik kökenin ve kültürün, bakım verenin sağlık durumunun ve yaşam kalitesinin, sosyal desteğin, şizofreni hastalığının negatif ve pozitif belirtilerinin etkili olduğu bildirilmektedir. Hastaların ve bakım verenlerin ruh sağlıklarını korumak için bakım verenlere sağlanan desteği genişletme, bilgi sağlama ve tedavi planının içeriğine onları da katma zorunluluğu sağlık çalışanlarının ilgi alanı olmalıdır. Hastalar için daha iyi tedavi sonuçlarına ulaşmak amacıyla ailelere yönelik olarak psikososyal girişimlerin; hastalara yönelik olarak da rehabilitasyon programlarının uygulanması bakımdaki yükü kolaylaştırmada önemli temel elementlerdir.
  Anahtar Sözcükler: bakım verenin yükü, ruhsal bozukluk, şizofreni
   
  Abstract
  Caregivers’ burden in schizophrenia is a complex concept often with negative connotations. The concept refers to the impact of having a schizophrenia patient in the family including emotional, psychological, physical, economic distress and feelings of shame, embarrassment, guilt, and self-blame expe-rienced by the caregivers. There are objective and subjective aspects of care-givers’ burden. The objective burden refers to observed and verifiable impact of the diseased person in the family such as the patients disturbing behaviors, economic difficulties, and loss of income, restricted social activities, distressed household atmosphere, and undesirable influences on physical and mental health of the family members. The subjective burden refers to the extent of emotional distress caused by the objective burden. The data in the pertinent literature suggest an association between caregivers’ burden and sex, ethnicity, culture, caregivers’ health and quality of life, social support, and the symptomatology as presented by the patient. In order to promote mental health of schizophrenia patients along with their caregivers, the mental health workers should strive to find the means of supporting, informing, and cooperating with the family members. Psychosocial interventions designed for families and psychosocial rehabilitations programs designed for schizophrenia patients are effective means of easing caregivers’ burden.
  Keywords: caregiver burden, mental illness, schizophrenia
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]