Yıl / Year: 2024    Cilt / Volume: 16     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

  REVIEW / DERLEME
1 Role of Glutamatergic Modulators in the Treatment of Obsessive Compulsive and Related Disorders [Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozuklukların Tedavisinde Glutamaterjik Modülatörlerin Rolü]
Fatma Gül Helvacı Çelik, Çiçek Hocaoğlu
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):383-400
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
2 Autonomic Dysfunction in Psychiatric Disorders [Psikiyatrik Bozukluklarda Otonom Disfonksiyon]
  Hande Besna Göçen, Ali Veysel Özden
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):401-409
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)
3 Developmental Bibliotherapy with Extremely Shy Children [Aşırı Utangaç Çocuklarla Gelişimsel Bibliyoterapi]
  Çiğdem Kaymaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):416-424   
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
4 Cyberbullying: Definition, Prevalence, Effects, Risk and Protective Factors [Siber Zorbalık: Tanımı, Yaygınlığı, Etkileri, Risk ve Koruyucu Faktörleri]
  Burak Akdeniz, Aysun Doğan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):425-438
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
5 Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Evidence-Based Psychosocial Interventions [Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Kanıt Temelli Psikososyal Müdahaleler]
Özcan Özdemir, Mualla Yılmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):439-450
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
6 Multidisciplinary Approach to Hypnosis: Psychiatric Basis, Neuroimaging and Genetic Findings [Hipnoza Multidisipliner Yaklaşım: Psikiyatrik Temeli, Nörogörüntüleme ve Genetik Bulgular]
  Yelda Özsunar, Handan Kayhan, Lara Utku İnce
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):451-465
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
7 Technology-Based Child Abuse and Neglect Prevention Programs: A Systematic Review [Teknoloji Destekli Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Programları: Sistematik Derleme]
  Neslihan Altunpul, Nilüfer Koçtürk
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):466-484
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
8 Fear of Happiness: Description, Causes and Prevention [Mutluluk Korkusu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi]
  İmran Elmas, Özlem Çevik
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):485-493
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
9 Interventions for Remarried Families [Yeniden Evlilikler Yoluyla Oluşan Ailelere Yönelik Müdahaleler]
  Ayşegül Sayan Karahan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):494-504
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
10 A Component of Mindfulness: Attention [Farkındalığın Bir Bileşeni: Dikkat]
  Çiğdem Gülden, İlhan Yalçın
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):505-516
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
11 An Assessment of the Evolution of Executive Functions [Yürütücü İşlevlerin Evrimi Üzerine Bir Değerlendirme]
  Filiz Sayar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):517-531
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
12 Relationship between Sensory Processing Sensitivity and Personality Traits [Duyusal İşlemleme Hassasiyeti ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki]
Tayfun Özpek, Fatma Kandemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):532-542
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
13 Feasibility of Animal-Assisted Therapy in the Treatment of Depression [Depresyon Tedavisinde Hayvan Destekli Terapinin Uygulanabilirliği]
  Onour Impram, Fatima Zehra Allahverdi
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):543-553
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
14 Intervention Programs Focusing on Social Cognition in Schizophrenia [Şizofrenide Sosyal Bilişe Odaklanan Müdahale Programları]
  Ceren Hıdıroğlu Ongun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):554-568
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
15 Predictors of Media Emotion Regulation and Its Consequences for Children’s Socioemotional Development [Medya Aracılığıyla Duygu Düzenlemenin Yordayıcıları ve Çocuğun Sosyoduygusal Gelişimi Açısından Sonuçları]
  Gizem Koç Arık
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(3):569-584
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]