Yıl / Year: 2020    Cilt / Volume: 12     Sayı / Number: Ek 1 / Supplement 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bellek, Belleğe Güven ve Bilme Hissi Kararları Arasındaki İlişkiler [Roles of Memory, Memory Confidence and Feeling of Knowing Judgments in Obsessive Compulsive Disorder]
  Sıla Derin, Metehan Irak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):1-17
[PDF]  [PDF (English)]
2 Türkiye’de Koruyucu ve Önleyici Ruh Sağlığı Uygulamaları: Sosyal Hizmet Uzmanları ve Hastaların Deneyimlerine Dair Nitel Bir Araştırma [Protective and Preventive Community Mental Health Services in Turkey: A Qualitative Research about Experiences of Social Workers and Patients]
  Özlem Gözen, Sema Buz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):18-42
[PDF]  [PDF (English)
3 Cinsel İstismar Mağduru Kompleks Travma Sonrası Stres Bozukluğu olan Kız Ergenlerde Grup EMDR Uygulaması [EMDR Integrative Group Treatment for Female Adolescents Victims of Sexual Abuse with Complex Posttraumatic Stress Disorder]
  Mehmet Karadağ
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):43-51
[PDF]  [PDF (English)]
4 Sosyal Ağ Sitelerinde Fiziksel Görünüm Karşılaştırmaları, Bedeni Beğenme ve Depresyon [Physical Appearance Comparisons on Social Networking Sites, Body Appreciation and Depression]
  Leyla PınarTosun, Ayşegül Çoban
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):52-69
  [PDF]  [PDF (English)]
   
5 Ruh Sağlığı Uzmanlarının Duygu İfadesi ve Danışma Öz Yeterliklerinin İyi Oluşlarına Olan Etkisi [Expression of Emotions and Psychological Counselling Self-Efficacy as Predictors of Psychological Well-Being of Mental Health Workers]
Özgün Özgönül, Durmuş Ümmet
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):70-81
  [PDF]  [PDF (English)]
6 “Stajyer” Filminin İleri Yaştaki Bireylerin Yaşam Rollerindeki Değişimler Açısından İncelenmesi [Examining the Movie “The Intern” in Terms of Changing Life Roles of Older People]
  Habibe Bilgili, Nurten Karacan Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):82-99
  [PDF]  [PDF (English)]
   
7 Terör Saldırıları Sonrası Yabancılaşma Duygusu Yaşayan Bireylerin Yaşantıları: Fenomenolojik Çalışma [Experiences of Individuals Feeling a Sense of Alienation after Terrorist Attacks: A Phenomenological Study]
  Nazan Turan, Birgül Özkan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):100-117
[PDF]  [PDF (English)]
8 Albinizmli Bireylerde Depresyon, Anksiyete Düzeyleri, Özsaygı ve Yaşam Kalitesi: Bir Olgu-Kontrol Çalışması [Anxiety and Depression Levels, Self-Esteem and Quality of Life in Individuals with Albinism: A Case-Control Study]
  Kumru Şenyaşar Meterelliyoz, Menekşe Sıla Yazar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):118-130
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 Twitch İzleyici Motivasyon Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması [Twitch Viewers’ Motivation Scale: A Scale Development Study]
  Mehmet Aykut Erk, Sunay Fırat
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):131-148
[PDF]  [PDF (English)]
10 Bilişsel Faktörler ile Depresif Semptomlar ve İyi Oluş Arasındaki İlişkide Psikolojik Dayanıklılığın Aracı Rolü [The Mediating Role of Resilience between Cognitive Factors and Depressive Symptoms and Well-being]
  Bilgen Sağ, F. Işıl Bilican
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):149-164
[PDF]  [PDF (English)]
   
11 Üniversite Öğrencilerinde Duygusal İşlemleme Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri [Psychometric Properties of the Emotional Processing Scale Turkish Form in University Students]
  Cennet Yastıbaş, Duygu Güngör Culha, Gülay Dirik
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):165-179
[PDF]  [PDF (English)]
12 Somatik Duygusal Çatışma Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Turkish Validity and Reliability Study of the Somatization Emotion Conflict Scale]
  Yıldız Bilge, Nurhayat Tütüncü
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):180-194
[PDF]  [PDF (English)
13 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Öfke ve Anksiyete Düzeylerinin Metilfenidat Tedavisiyle İlişkisi [Relationship of Anger and Anxiety Levels with Methylphenidate Treatment in Attention Deficit Hyperactivity Disorder]
  Hatice Ünver, Neşe Perdahlı Fiş
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):195-203
[PDF]  [PDF (English)]
14 Böbrek Nakli Yapılan Hastaların Psikososyal Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma [Psychosocial Experiences of Kidney Transplant Patients: A Qualitative Research]
  Emine Gündüz, Neriman Akyolcu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):204-218
  [PDF]  [PDF (English)]
   
15 Davranışsal İnhibisyon Sistemi ve Davranışsal Aktivasyon Sistemi Ölçeğinin Türk Toplum Örnekleminde Psikometrik Özellikleri [Psychometric Properties of the Behavioral Inhibition System and Behavioral Activation System Scale in Turkish Community Sample]
Yusuf Bilge
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):219-234
  [PDF]  [PDF (English)]
16 Anne Bebek Temas Engelleri Ölçeği (ABTEÖ): Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi [The Mother Infant Contact Barriers Scale (MICBS): Development and Examining Psychometric Properties]
  Burcu Kömürcü Akik, Ayşegül Durak Batıgün
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):235-254
  [PDF]  [PDF (English)]
   
17 Kars İlinde İntihar ve İntihar Girişimlerinin Üç Yıllık Değerlendirilmesi [Three-Year Evaluation of Suicide and Attempted Suicide in Kars Province, Turkey]
  Handan Çiftçi, Fadime Kaya, Nihal Bostancı Daştan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):255-267
[PDF]  [PDF (English)]
18 Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması [Validity and Reliability of Co-Dependency in Substance Use Disorder Scale (CODSUDS)]
  Melike Şimşek, Fatihcan Öncü, Melekcan Kabil
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):268-280
[PDF]  [PDF (English)]
   
19 Sharenting Eyleminin Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi: Türk ve İngiliz Annelerinin Karşılaştırılması [Examining ‘Sharenting’ From a Psychological Perspective: Comparing Turkish and British Mothers]
  Selim Günüç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):281-297
[PDF]  [PDF (English)]
20 Toplum Ruh Sağlığı Merkezine Kayıtlı Şizofreni Hastalarına Bakım Verenlerin Hastalığa Yönelik İnançları ve Bakım Yükleri [Schizophrenia-Related Beliefs and Care Burdens among Caregivers of Patients with Schizophrenia Registered at Community Mental Health Centers]
  Çiğdem Bilgen, Aysun Erdal, Naile Bilgili
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):298-311
[PDF]  [PDF (English)]
   
21 Yetişkinlerde Psikolojik Sağlamlık, Olumlu Çocukluk Deneyimleri ve Algılanan Mutluluk [Resilience, Positive Childhood Experiences and Perceived Happiness Among Adults]
  Tayfun Doğan, Kudret Eren Yavuz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):312-330
[PDF]  [PDF (English)]
   
22 Çevrimiçi ve Yüz Yüze Psikolojik Danışmaya İlişkin Algıları Keşfetmek: Nitel Bir Çalışma [Exploring Perceptions of Online and Face-to-Face Counseling: A Qualitative Study]
  Ahmet Erdem, Meryem Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):331-363
[PDF]  [PDF (English)]
 
23 Sosyal Medya Kullanımı, Sağlık Algısı ve Sağlık Arama Davranışının Koronavirüs Korkusu Üzerine Etkisi [Effect of Social Media Use, Health Perception and Health Search Behavior on the Coronavirus Fear]
  Derya Özdemir, Selim Arpacıoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):364-381
  [PDF]  [PDF (English)]
   
24 Salgın Hastalık Kaygı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması [Epidemic Anxiety Scale: Validity and Reliability Study]
  Gökben Hızlı Sayar, Hüseyin Ünübol, Aylin Tutgun Ünal, Nevzat Tarhan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):382-397
[PDF]  [PDF (English)]
25 Bağlanma, Aleksitimi ve Psikolojik Belirtilerin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Etkisi [Attachment, Alexithymia and Psychiatric Symptoms as Predictors of Subjective Well-Being]
  Hüseyin Ünübol, Gökben Hızlı Sayar, Esra Gül Koçyiğit
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):398-410
[PDF]  [PDF (English)]
   
26 “Masal Terapi” Kitabının Duygu Odaklı Terapinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi [Analysis of "Fairy Tale Therapy" Book in Terms of Basic Concepts of Emotion-Focused Therapy]
  Fatma Nur Aras Kemer, Meliha Tuzgöl Dost
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):411-425
[PDF]  [PDF (English)]