YAZIM KURALLARI

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Psychiatry) ,  psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilim,  psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki  derleme ve gözden geçirme yazılarını Türkçe ve İngilizce  yayınlayan hakemli bir online dergidir.  Dergi ayrıca yılda bir kez araştırma makaleleri özel sayısı yayınlamaktadır. Dergi, tüm psikiyatri asistanları, uzmanları ve ilgili profesyoneller için bir eğitim kaynağı olmak amacıyla sadece güncel konularda değil, klasik konularda da makaleler kabul etmektedir..

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Dergide derleme makaleleri  yılda 4 sayı şeklinde (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayınlanmaktadır. Bu 4 sayı dışında 2019 yılından itibaren dergi yılda bir kez sadece araştırma makalelerini kapsayan bir özel sayıda yayınlanmaktadır.  Kabul edilen  makaleler, kabul edilir edilmez  pdf formatında sayfa numaraları tahsis edilerek online olarak psikguncel.org adresinde yayınlanacaktır.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler  Baş Editör, Editöryal Kurul, Danışman Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır.Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan tüm içeriğe psikguncel.org ve cappsy.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Dergide yayınlanan içeriğin tüm telif hakları Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar dergisine aittir. 

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Psychiatry) dergisi yazarlardan başvuru ya da sonrasında herhangi bir adla ücret talep etmemektedir.

Makale Değerlendirme Süreci

İlk adım olarak, gelen yazılar yazarlara yönelik yazım kuralları doğrultusunda değerlendirilir. Uygun bulunan makaleler Yayın Kurulu'na iletilir. Yayın Kurulu makalelerin içeriğini değerlendirir ve ilgili alanlarda en az iki hakeme gönderir. Son değerlendirme ve yayın kararı PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR - PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR dergisi editörü tarafından verilir. Yayın Kurulu tarafından kabul edilen makaleler yayın listesine alınır ve bu makalelerin yazarları bilgilendirilir.Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi  Editör’e aittir.
Bu dergide çift kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır, yani hakemlik süreci boyunca hem hakemlerin hem de yazarların kimlikleri gizlenmektedir. Bunu kolaylaştırmak için, yazarların makalelerini kimliklerini ele vermeyecek şekilde hazırladıklarından emin olmaları gerekir.
Gönderilen tüm makaleler, orijinalliği sağlamak ve gönderilen makalelerdeki örtüşen ve benzer metin örneklerini tespit etmek için Ithenticate yazılımı ile intihal açısından kontrol edilir.

On-line Makale  Gönderim Sistemi ve Yazışma Adresi

Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (updated in December 2016 - http://www.icmje. org/icmje-recommendations.pdf) ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.

Makale gönderimleri online başvuru sistemi aracılığıyla yapılmalıdır.  Yardım için gerekirse editor.cap@gmail adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz. Yazarların; Yayın Hakkı Devir Formu, Yazar Katkı Formu ve ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu’nu (bu form, tüm yazarlar tarafından doldurulmalıdır) ilk gönderim sırasında online makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Diğer yazışmalarınız ve sorularınız için bizimle editor.cap@gmail.com adresinden iletişime girebilrisiniz

Yazı Dili

Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir. Türkçe yazılar düzgün bir Türkçe ile yazılmalıdır. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Yazıyı, İngilizce yönünden değerlendiren kişi, yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi makalenin sonunda Teşekkür (Acknowledgement) bölümünde belirtilmelidir. Gönderilmiş olan yazılardaki imla ve gramer hataları, makalenin özüne dokunmadan, redaksiyon kurulumuz tarafından düzeltilme hakkına sahiptir.

Türkçe ya da İngilizce yazılmış tüm makaleler hakem sürecine alınacaktır. Ancak, makalenin kabul edilmesi durumunda, Türkçe makalelerin yazarlarından kabul edilen nihai makalelerin İngilizce (veya Türkçe) versiyonunu göndermeleri istenir. Diğer uluslardan yazarlardan gelen makaleler için, tüm Türkçe çeviri hizmetleri dergi tarafından ek bir ücret alınmadan sağlanacaktır.

Kabul edilen makaleler hem Türkçe hem de İngilizce olarak resmi web sitesinde (psikguncel.org, cappsy.org) yayınlanacaktır. Dergipark ayna sitesinde ise makaleler sadece İngilizce olarak yer alacaktır.

Yazının Bir Başka Yerde Yayınlanmadığının Beyanı

Her yazar gönderilen yazının, matbu ya da dijital ortamda, kısmen veya tamamen başka bir yerde daha önce yayınlanmadığı ya da hali hazırda yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmelidir. Bu, 400 kelimeye kadar olan özetler hariç, sempozyumlar, bilgi aktarımları, kitaplar, davet üzerine yazılan makaleler, elektronik formatta gönderimler ve her türden ön bildirileri içerir. Eğer makalede daha önce yayınlanan makalelerden alıntı varsa, makalenin yazarı yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı muvafakat almak ve bunu makalesinde belirtmek zorundadır. Alınan muvafakat belgesi makaleyle beraber editörlüğümüze gönderilmelidir. Daha önce kongrelerde sözlü ya da poster olarak sunulmuş çalışmalar, yazının başlık sayfasında tarihi, kongre adı ve yeri ile birlikte belirtilmelidir.

Yayına Kabul

Gönderilen yazılar Yayın Kurulu'nun onayı ile yayınlanmak üzere sıraya alınır ve en kısa zaman içerisinde online olarak yayınlanır.

Makale Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar

Makale gönderimleri Dergipark online başvuru sistemi aracılığıyla yapılmalıdır.

Bu yönergeler kısmen Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makaleler için Tek Tip Gereklilikler'deki önerilere dayanmaktadır [Ann. Intern. Med. 1997; 126:36-47]. Bu yayındaki yönergelerden farklılıklar PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR - PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR'ın bireysel tarzını yansıtmaktadır.

Yazarlar metnin elektronik versiyonunu (MS WORD belgesi olarak), etiketsiz ve etiketli görüntüleri (JPEG dosyaları olarak) göndermelidirler. Tüm yazarlar tarafından imzalanmış bir telif hakkı devir formu hazırlanmalıdır.

Aksi belirtilmedikçe, yazılı iletişim ilk yazar ile sürdürülecektir. Gönderilen makalenin dergimizde yayınlanma niyeti ve tercih edilen bölüm (araştırma, derleme, olgu sunumu veya editöre mektup) makalede açıkça belirtilmelidir.

Makalenin her bölümü, aşağıda verilen bölüm sırasına göre yeni bir sayfadan başlamalıdır:
1. Başlık sayfası, 2. Özet, 3. Ana metin, 4. Kaynaklar ve 5. Tablolar ve Şekiller.

Makale online olarak gönderilirken, yazarların isim ve akademik unvanları; posta adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları ORCID numaraları,  ve kişisel teşekkürleri Dergipark online makale sistemine kaydedilmelidir.

Ancak, Sisteme gönderilen makalenin word dokümanı  yazar adı ve unvanlarını içeren kapak sayfası gönderilen makalenin word dokümanına dahil edilmemelidir.

Makaleyi aşağıdaki gibi düzenleyin:
1. Başlık sayfası,
2. Özet (derleme makaleler için)

a. Yapılandırma gerekmiyor

3. Özet (özel sayıdaki araştırma  makaleleri için)

Amaç
Yöntem
Sonuç

4. Gövde metni (derleme makaleler için)

Giriş,
Ana derleme metin bloğu,
Sonuç

5. Gövde metni (özel sayıdaki araştırma makaleler için)

Giriş
Yöntem
Bulgular
Tartışma

Sonuç

6. Teşekkür,

7. Kaynaklar

8. Şekil ve Tablolar.

Kısaltmaları en az düzeyde tutun. Bir kısaltma kullanıldığında, ilk geçtiği yerde tanımlayın ve parantez içinde kısaltma ile devam edin.
 

Makale Türleri

Derleme Makaleleri

Yazar(lar) makaleyi istediği gibi tasarlamakta serbesttir. Bu kategoride sayfa sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Kaynaklar, şekiller ve açıklamaları aşağıda açıklanan yönergelere uygun olmalıdır.

Özet bölümü gereklidir.

Başlık Sayfası

Başlık sayfasında, yazarların tam adları, akademik görevleri veya mesleki bağlantıları, ORCID'leri ve sorumlu yazarın telefon, GSM ve e-posta adresiyle birlikte tam adresi ve herhangi bir ticari veya finansal ilişkinin beyanı yer almalıdır.

Özet.

Özet hem İngilizce hem de Türkçe olarak sunulmalı ve en fazla 300 kelime içermelidir. Makalenin temel yönlerini tanımlamalıdır. Kaynak gösterilmemelidir. Kısaltmalara yer verilmemelidir. Derleme özetlerinde yapılandırılmamış format uygulanmalıdır.

"Özet "in altında üç ila beş anahtar kelime verilmeli ve bunlar National Library of Medicine'ın Medical Subjects Subheadings (MeSH) ile uyumlu olmalıdır.  Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir  (http://www.bilimterimleri.com).

Giriş.

Konu hakkında kısa bir arka plan bilgisi ekleyin. Bu derleme makalesinin literatüre kazandırdıkları ve amacı son cümle olarak açıklanabilir.

Derleme Gövde Metni

Bu bölüm, makalenin okunmasını kolaylaştırmak için alt bölümlere ayrılmalıdır. Tablolar ve grafik öğeler derlemenin anlaşılmasını kolaylaştıracaksa bunlara yer veriniz. Uygun yerlerde şekil ve grafiklere atıfta bulunun.

Sonuç.

Ayrı bir bölümde, derlemenin ana noktalarını özetleyin.

Teşekkür.

Teşekkür ayrı bir sayfada yer almalıdır.

Metin içinde Kaynak gösterimi

Kaynakların ve yazılışlarının doğruluğundan yazarlar sorumludurlar.

Kaynaklar metin içinde gösterilirken şu kurallara uyulmalıdır.

1. Kaynak sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

2. Kaynaklar metin içinde yazar adı ve yayın yılı ile belirtilmelidir. İsim ve tarih arasında virgül olmamalıdır.

a. İkiden fazla yazar varsa "(ilk yazarın adı) ve ark." şeklinde ifade edilecek, ancak iki yazar varsa her ikisi de yazılacaktır.
Örnekler:

Bu konuda yapılan bir çalışmada (Crow 1983)........,

Crow ve Syder (1981) .......... olduğunu bildirmiştir,

........ ilgili çalışmalar (Synder ve ark. 1982)........,

....... bir çalışmada (Crow ve Synder 1981)...........

Williams (2003) da doğrulamıştır...

b. Bir yazar aynı yıl içinde birden fazla makale yayınladıysa, bunlar (Freud 1915a), (Freud 1915b) şeklinde açıklığa kavuşturulmalıdır.

c. Belirli bir noktada birden fazla referans varsa, bunlar kronolojik bir zaman çizelgesinde virgülle birbirinden ayrılarak aynı parantez içinde ifade edilecektir.
Örnekler:
(Crow 1981, Synder 1987) (Williams 1983, Synder ve ark. 1990)

4. Kaynaklar metnin sonunda alfabetik bir liste halinde ayrı olarak sunulmalıdır.

5. Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve ad(lar)ının baş harf(ler)i virgül veya nokta kullanılmadan yazılacaktır.

Kaynak Yazım Kuralları

1.. Kaynakların yazım şekli ve noktalama işaretleri belirtilen örneklere uygun olmalıdır.

2. Metin sonunda kaynaklar ayrı bir liste olarak ilk yazarın soyadının başharfine göre alfabetik sıra ile verilmelidir.

3. Yazar(lar)ın tam soyad(lar)ı ve ad(lar)ının baş harf(ler)i arada nokta ya da virgül olmadan belirtilmelidir.

4. Bir kaynakta altıdan çok yazar varsa altıncı yazardan sonra "et al." ibaresi yer almalıdır. Bunların ardından kaynağın basım tarihi parantez içinde verilmelidir.

5. Dergi isimleri Pub Med'e göre NLM Catalog ta yer aldığı şekliyle kısaltılmalıdır. Bu katalogta kısaltması yer almayan dergilerin tam adı kısaltılmadan yazılmalıdır.

6. Kaynak bir makale ise tarihin ardından makalenin tam adı, yayınlandığı derginin adı (NLM katalogundaki kısaltmalardan yararlanılmalıdır), cilt no (cilt no belirtilmemişse parantez içinde sayı no) ve sayfa numaraları yazılmalıdır. Dergi sayfaları bir cilt boyunca düzenli olarak numaralandırılıyorsa sayı numarası yazılmamalıdır. Eğer her sayıda numaralandırma yeni baştan başlıyorsa o takdirde cit nodan sonra parantez içinde sayı no yazılmalıdır.

 

Yayınlanmış dergi makaleler için:

Tunc O, Yucel B, Macit E, Gunal A, Gozubuyuk A, Gul H et al. (2008) Protective efficiacy of taurine against pulmonary edema progression: experimental study. J Cardiothorac Surg, 28:57-59.

Dergi eki için:

Yucel MB (1999) The cost of schizophrenia. Br J Psychiatry, 49(Suppl 2):S85-S89.

Kongrede sunulmuş bir çalışma için:

Ekici G, Altuntaş B, Gözübüyük A, Çaylak H, Sapmaz E, Işık H et al. (2009) Bronkoselin eşlik ettiği bronkosel olgusu. V. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 14-17 Mayıs 2009 Kuşadası,Türkiye. Kongre Özet Kitabı sayfa:93.

Kongre kitabında yer alan bir sunum için

Lone FS, Bengtsson M (1982) Enforcement of data protection and security in medical informatics. In MEDINFO92. Proceedings of the 11th World Congress on Medical Informatics (Eds KC Lun, PM Degoulet):1561-1565. Sep 16-20 1982, Geneva, Switzerland. North-Holland.

Kitap için:

Noback CR, Demarest RJ (1975) The Human Nervous System, 2nd ed. New York, McGraw-Hill.

Çeviri Kitap için:

Moreno JJ (2001) İçimizdeki Müziği Eylemek: Müzik Terapisi ve Psikodrama (Çeviri Ed. İ Doğaner). İzmir, Atadost Matbaacılık.

Kitaptan bir bölüm için:

Phillips MK, Gain P (1985) Hypertension and stroke. In Hypertension: Pathophysiology and Management, 2nd ed. (Eds JH Laragh, BM Brenner):495-498. London, Ran Press.

Tez için:

Savas MN (2005) Preoperatif kemoterapi ve Beta Glukan’ın bronş anastomozuna etkisi (Uzmanlık tezi). Konya, Selçuk Üniversitesi.

Kaynak bir web sitesi ise;

Format: Yazar varsa yazılmalı. Sitede yer aldığı gibi başlık düzenlenmelidir. Web sayfasının adresi (sayfaya giriş tarihi) yazılmalıdır. Sayfanın ilk yazıldığı tarih bilimiyorsa ulaşıldığı tarih yazılmalıdır.

Stern M (2001) Radial nerve entrapment. http://www.emedicine.com/orthoped/topic549.htm (Accessed 12.12.2015).

Kaynak elektronik formatta yazılan ve makale nosu olan bir makale ise;

Mary KS (1985) Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis, 1:e23456.

Tablolar

 1. Tablolar tek satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği dosya içinde olmalıdır.
 2. Her tablonun üstünde numarası ve açıklayıcı bilgi olmalıdır.
 3. Tabloda kısaltmalara yer verilmişse bu kısaltmaların açılımı altyazı şeklinde tablonun altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır.
 4. Daha önce basılmış veya elektronik olarak yayınlanmış tablolardan yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu, dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.
 5. Tablolar yazı içerisindeki bilginin tekrarı olmamalıdır.

 

Şekil Grafik Resim ve Altyazıları

 1. Resim ve şekil altyazıları iki satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.
 2. Metin içerisindeki sıralarına göre numaralandırılmalı ve şekil, grafik ve resimlerde kısaltmalara yer verilmişse, bu kısaltmaların açılımı altyazının altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır.
 3. Tablo, şekil ve grafikler yazının içine yerleştirilmiş halde gönderilmelidir. Ayrıca ayrı dosya şeklinde sisteme de yüklenmelidir. .  
 4. Mikroskobik resimlerde büyütme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır.
 5. Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış şekil, grafik ve resimlerden yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.
 6. Tanınacak şekilde görünen şahısların resimlerini kullanırken kendilerinden yazılı izin alınmalıdır.
 7. Şekillere ait açıklamalar yazının gönderildiği dosyanın en sonuna yazılmalıdır.
 8. Tablo, şekil ve grafiklerin yazıda nerede geçtiği belirtilmelidir.
 9. Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.
 10. Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer. jpg dosyası olarak sisteme eklenmelidir.
 11. Resim ve fotograf dosyaları 100 pixel/inch, 8 cm eninde ve 300dpi çözünürlükten daha küçük değerde olmamalıdır.

Araştırma Makaleleri (Özel sayı için)

Araştırma makaleleri, dergi kapsamındaki önemli ve özgün bilimsel sonuçları bildirir. Araştırma makaleleri özet, anahtar kelimeler, giriş, materyal ve yöntemler, bulgular, tartışma, kaynaklar ve tablo/şekillerden oluşur. Özet ve ana metin yukarıda açıklandığı şekilde yapılandırılmalıdır. Araştırma makalelerinde etik kurul onayı ve aydınlatılmış onam alınmalı ve belirtilmelidir.

Başlık Sayfası

Başlık sayfasında, yazarların tam adlarını, akademik kurumlarını, ORCID'lerini ve sorumlu yazarın telefon, GSM ve e-posta adresiyle birlikte tam adresini ve varsa herhangi bir ticari veya mali bağlantısını ekleyin.

Özet ve Anahtar Kelimeler

Özet 300 kelimeden oluşmalı ve yapılandırılmış olmalıdır. Makalenin amacı, yöntemi, sonuçları ve sonucu hakkında bilgi içermelidir. "Amaç" makalenin ana/birincil amacını açıklamalıdır. "Yöntem" veri kaynaklarını, çalışmanın çerçevesini, hastaları/denekleri, ziyaretleri/değerlendirmeleri ve birincil ölçümleri sağlamalıdır. "Bulgular" doğrudan klinik uygulamaları sunacak ve sonuçları yorumlayacak şekilde yapılandırılmalıdır. "Sonuç", çalışmadan elde edilen sonuçları sağlamalıdır.
"Özet "in altında üç ila beş anahtar kelime verilmeli ve bunlar Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin Tıbbi Konular Alt Başlıklarına (MeSH) uygun olmalıdır.
Özetler bir makalenin en belirgin bölümleri olduğu ve elektronik veri tabanlarında yer aldığı için, yazar özetin makalenin içeriğini doğru bir şekilde temsil ettiğinden emin olmalıdır.

Gövde Metnindeki Bölümler

"Giriş" bölümünde konunun önemi ve tarihçesinin yanı sıra yayınlanmış çalışmalardan, hipotezlerden ve çalışmanın amacından bahsedilmelidir.
Veri kaynakları, çalışmanın hipotezi, hastalar/denekler, ölçekler, ziyaretler/değerlendirmeler ve birincil ölçümler, süreç adımları ve istatistiksel yöntemler "Yöntem" bölümünde yer almalıdır.
Birincil gözlemlerin tüm istatistikleri görsel olarak uygun şekilde tasarlanmış tablolar, grafikler ve şekillerle "Bulgular" bölümünde verilmelidir.
"Tartışma" bölümünde, çalışmanın bulguları ile destekleyici ve destekleyici olmayan (kurulan hipotez) gözlem ve sonuçlar ayrıntılı bir şekilde incelenmeli; literatürde verilen gözlem ve sonuçlarla karşılaştırılmalı ve varsa farklılıklar açıklanmalıdır. Yorumlar son paragrafta özetlenmelidir.
Metnin kısa bir özeti ile birlikte gelecek çalışmalar için öneriler sunan ayrı bir Sonuç bölümü oluşturulmalıdır.

Teşekkür
Yazarlık kriterlerini tam olarak karşılamayan veya başka açılardan katkıda bulunan kişiler "Teşekkür" bölümünde listelenmelidir.

Kaynaklar
Bu bölüm, Derleme  türü makalelerde açıklanan bölümle aynıdır

Editöre Mektup

Editöre Mektuplar, okuyucularımızı ilgilendiren bir gözlemi, PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR - PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR ile ilgili bir görüşü ya da yayınlanmış materyalle ilgili yapıcı gözlemleri veya eleştirileri son derece kısa bir şekilde açıklamak için kullanılabilir. Mektuplar iki sayfadan fazla olmamalı ve kısa bir başlıkla gönderilmelidir. En fazla dört kaynak eklenebilir. Mektuplar derginin takdirine bağlı olarak yayınlanır ve redaksiyona tabidir.

Olgu Sunumları

PSIKIYATRIDE GUNCEL YAKLASIMLAR - CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY dergisi olgu sunumlarını yayınlamamaktadır.