Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):79-91; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 01 Ağustos 2013 /  August 01, 2013; doi:10.5455/cap.20130706041217)

Akut Psikiyatrik Bakımda Bir Profesyonel Kontrol Yöntemi: Hemşirelik Gözlemleri
A Professional Containment Method in Acute Psychiatric Care: Nursing Observations
Selma Sabancığulları, Arzu Anıl Açıl, Saliha Hallaç
Özet
Gözlem, kimyasal ve fiziksel tespit, izolasyon gibi kontrol yöntemlerinin yerine kullanılan bir kontrol yöntemidir. Gözlem özellikle birçok ülkede psikiyatri kliniklerinde akt dönemdeki bakımda intihar ve saldırgan davranışları olan hastaların güvenliğini sağlamak için bir müdahale yöntemi olarak kullanılmaktadır. Özellikle psikiyatri kliniklerinde profesyonel bir kontrol yöntemi sağlayan hemşirelik gözlemlerinin kullanılması önemli bir konudur. Bu makalenin amacı akut psikiyatrik bakımda bir kontrol yöntemi olarak kullanılan gözlem hakkında literatür bilgisini gözden geçirerek, konu ile ilgili çalışma sayısının kısıtlı olduğu ülkemizde konunun önemine dikkat çekmektedir. Makalede akut psikiyatrik bakımda risk değerlendirme, karar verme, gözlem düzeyleri, gözlem uygulaması, gözlemin etik yönü ve yapılan çalışmaların sonuçları ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Psikiyatri kliniği, kontrol yöntemi, gözlem, psikiyatri hemşireliği
   
Abstract
  Observation is a method that is used in place of other control methods such as chemical and physical detention, isolation. Observation is used especially as an interference method to ensure the safety of the patients with suicidal and aggressive behaviors in acute psychiatric care in many countries. Especially in acute psychiatric wards using observations of nursing as a professional control method is an important issue. This article aims to draw attention to the importance of the subject in our country about using nursing observations as a control method in acute psychiatric care from the view of the literature. In this article several studies related to risk assessment, decision making, the levels of observation, the application of observation and the ethical aspects of observation on acute psychiatric care have been discussed.
  Keywords: Psychiatry clinics, containment method, observation, psychiatric nursing.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]