Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):32-44; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 17 Mayıs 2013 /  May 17, 2013; doi:10.5455/cap.20130522110439)

Bariatrik Cerrahinin Psikiyatrik ve Psikososyal Yönleri
Psychiatric and Psychosocial Aspects of Bariatric Surgery
Güzin Mukaddes Sevinçer, Halil Coşkun, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt
Özet
  Bariatrik cerrahi ülkemizde ve dünyada son on yıl içerisinde giderek popüler hale gelen ve daha çok tercih edilmeye başlayan bir obezite tedavi yöntemidir. Hastalar konvansiyonel tedavi yöntemleriyle yeterli kilo verememekte ya da verdikleri kiloları kolayca geri almaktadırlar. Hastaların bariatrik cerrahi ile hızlı kilo vermeleri ve obeziteye komorbid hastalıklarda da düzelmenin beraberinde gelmesi sebebiyle bariatrik cerrahi uygulanan hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Gerek obezite gerekse bariatrik cerrahi psikiyatri ve psikososyal değişkenlerle karşılıklı ilişki içindedir. Psikiyatrik ve psikososyal konular daha hastanın değerlendirilmesi aşamasında, hastaların cerrahiye uygun olup olmamalarının değerlendirilmesi sürecinde başlar. Bu hastaları değerlendirmede incelenmesi gereken diğer konular; cerrahi öncesi hastanın herhangi bir psikopatolojisinin var olup olmadığı, cerrahi işlem ve sonrası ile ilgili bilgi düzeyi, cerrahi sonrası ortaya çıkması beklenen fiziksel, psikolojik ve sosyal değişikliklerle ilgili beklenti düzeyleri, cerrahi sonrası ortaya çıkabilecek davranış değişiklikleri ve tıbbi önerilere uyabilme kapasitesinin değerlendirilmesidir. Bu makalede obezite hastalığında bir tedavi yöntemi olarak bariatrik cerrahi hastalarının psikiyatrik ve psikososyal açıdan değerlendirmenin gerekliliği mevcut literatür ışığında gözden geçirilmiştir. Bariatrik cerrahinin muhtemel tıbbi, psikiyatrik ve psikososyal komplikasyonları ve ilgili konular gözden geçirilmiş olup bariatrik cerrahiden beklenen başarılı sonuç için psikiyatrik bozuklukların ne kadar öngörücü olabildiği ile ilgili literatür derlenmiştir. Bariatrik cerrahi hastalarında sıkça gözlenen özgül yeme bozukluklarının doğası ve başlı başına psikiyatrik bir hastalık mı yoksa cerrahi işlemlerle ilgili ayrı antiteler mi olduğu gibi tartışmalı konular yanında intihar gibi doğrudan cerrahi ile ilişkili psikopatolojilerin varlığına ait veriler aktarılmıştır. Pek çok araştırmada sonuç olarak, ileri sürüldüğü üzere multidisipliner anlayışın önemine vurgu yapan ve psikososyal değerlendirmenin kim tarafından, nasıl ve ne zaman yapılacağı ile ilgili tartışmalar da bu makale kapsamında özetlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Bariatrik cerrahi, Psikiyatri, Obezite, Psikososyal Değerlendirme, Psikopatoloji
   
  Abstract
  Alexithymia means “no words for emotions” and the psychotherapy process is known to be negatively influenced, as the level of alexithymia increases. Therefore, alexithymia score is considered as an essential tool helping clinicians treat the patients. In this literature review, ongoing discussions on the alexithymia treatment will be studied by focusing on the long-term effects of the alexithymic characteristics on the treatment results and the prominenet psychotherapy approaches in the alexithymia treatment. In the light of the related studies’ results, the treatment of alexithymia will be examined in terms of its progress in time from pharmacotherapy to psychotherapy; problems of attachment and progress in psychotherapy; psychotherapeutic techniques, which help clinicians overcome the obstacles in the treatment process. At this point, the focus will be on group therapy and cognitive-behavioral therapy, as they are considered as the prominent therapies in comparison with the other therapy approaches in the treatment of alexithymia.
  Keywords: Bariatric surgery, Psychiatry, Obesity, Psychosocial assesment, Psychopathology
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]